วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'คนไทย'ร้อยละ 75 บริโภค'ผัก-ผลไม้' ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

'คนไทย'ร้อยละ 75 บริโภค'ผัก-ผลไม้' ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

  • Share:

ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ เผย คนไทย 75% บริโภคผัก-ผลไม้ ไม่ถึง 400 กรัมต่อวัน ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทำร่างกายขาดสมดุล ป่วยโรคเรื้อรัง แนะบริโภคผัก-ผลไม้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ลดป่วยมะเร็งได้ถึง 50% ลดโรคหัวใจ 33%...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ม.ค. 57 ที่โรงแรมเอส 31 ผศ.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ" จัดโดยสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนักวิชาการทั้งไทยและต่างชาติ ด้านโภชนาการการเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร และด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ร่วมประชุม 320 คน

รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ในฐานะประธานจัดการประชุมฯ กล่าวว่า แม้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายของผักและผลไม้ แต่จากรายงานโครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) พบว่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 75 บริโภคผักและผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน สอดคล้องกับผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 76.2 บริโภคผักเฉลี่ยต่อวัน ข้อแนะนำมาตรฐานที่ให้บริโภควันละ 3 ส่วน และร้อยละ 71.8 บริโภคผลไม้เฉลี่ยต่อวันต่ำกว่าข้อแนะนำมาตรฐานที่ให้บริโภควันละ 2 ส่วน

"การบริโภคผักและผลไม้น้อยในคนไทย เป็นสาเหตุของภาระโรคในอันดับต้นๆ ก่อให้เกิดการสูญเสียทางสุขภาพ ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งมีการศึกษาวิจัยจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าการบริโภคผักและผลไม้อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ ร้อยละ 33 และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับคนที่บริโภคผักและผลไม้น้อยกว่า" รศ.ดร.วิสิฐ กล่าว

รศ.ดร.วิสิฐ กล่าวว่า แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะมีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น แต่คนไทยยังบริโภคผักและผลไม้น้อยลง เพราะพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่อาหารไทยมักมีผักเป็นส่วนประกอบโดยเฉพาะผักพื้นบ้าน ทั้งผักเคียงจิ้มน้ำพริกและผักในแกงต่างๆ ได้เปลี่ยนไปเป็นการบริโภคอาหารจานด่วนที่ไม่มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ขาดความสมดุลของสารอาหาร

ดังนั้น การที่สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นและแนวคิดในการเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ในคนไทยได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง โดยมีการนำเสนอข้อมูลเรื่องการบริโภคเพื่อสุขภาพ การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การเข้าถึงแหล่งของผักและผลไม้ปลอดภัย เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้