วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหกรรมภาพแห่งความสําเร็จ 'โรงเรียนไทยรัฐวิทยา'

"มูลนิธิไทยรัฐ" จัดงานมหกรรมภาพแห่งความสําเร็จ "โรงเรียนไทยรัฐวิทยา" ใน 13 แห่งทั่วประเทศ ประเดิมแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร...

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า ปี 2555 มูลนิธิไทยรัฐ ได้ประกาศวิสัยทัศน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาในทศวรรษหน้าว่า ในปี 2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จัดการศึกษาเน้นการวิจัย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นคนใฝ่เรียนรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เน้นความเป็นคนดีสู่สังคม ภายใต้คําขวัญ “นักเรียนไทยรัฐวิทยาวันนี้ คือคนดีของสังคมวันหน้า” โดยมีอัตลักษณ์ คือ 1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริง สามารถใช้และผลิตสื่อมวลชนศึกษา 2. นักเรียนซื่อสัตย์สุจริต และเอกลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาคือ การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาและความเป็นพลเมืองดี

ขณะเดียวกัน มูลนิธิไทยรัฐ ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2558) โดยมีพันธกิจ 2 ด้าน คือ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ครู : นักเรียน และด้านส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่เป็นจุดเน้นคือ หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา คนดีศรีไทยรัฐ และพัฒนาให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี เพราะสังคมไทยปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิม ตามความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยี คนไทยขาดจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสร้างจิตสาธารณะ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรับผิดชอบต่อส่วนรวม อันส่งผลให้ชีวิตในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย ที่สําคัญคือเป็นการจุดประกายให้ทุกส่วนของสังคมร่วมสร้างความเป็นพลเมืองดี หนึ่งในโครงการของแผนยุทธศาสตร์คือ โครงการภาพแห่งความสําเร็จ โดยแต่ละปี โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่มี 13 กลุ่ม 101 โรงเรียนทั่วประเทศ จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อสาธารณชน

"สําหรับกิจกรรมต่างๆ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ จะมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา หลักสูตรความเป็นพลเมืองดี กิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนฯ และจะมีการนําเสนอผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรอบปี รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ และในภาคกลางคืนจะนําเสนอผลงานการแสดงเอกลักษณ์ไทยและเอกลักษณ์ไทยรัฐวิทยา ด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงด้วย" นายวิเชน กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จะมีการจัดงานมหกรรมภาพแห่งความสําเร็จ 13 แห่งทั่วประเทศ คือ

- ภาคกลาง - ภาคตะวันออก กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา จัดที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร (19-20 มกราคม) กลุ่มไทยรัฐบูรพา จัดที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สระแก้ว (21-22 มกราคม) กลุ่มเจ้าพระยา ป่าสัก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) ลพบุรี (23-24 มกราคม) กลุ่มเพชรแม่กลอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป. ปัญญาฐาปณกิจฯ) นครปฐม (27-28 มกราคม)

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ํามูล จัดที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน) บุรีรัมย์ (12-13 กุมภาพันธ์) กลุ่มลุ่มน้ําชี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสําราญเพี้ยฟาน) ขอนแก่น (14-15 กุมภาพันธ์) กลุ่มลุ่มน้ําโขง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เลย (16-17 กุมภาพันธ์)

- ภาคเหนือ กลุ่มสี่แคว จัดที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) พิจิตร (22-23 กุมภาพันธ์) กลุ่ม สักทอง ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ํา) อุตรดิตถ์ (26-27 กุมภาพันธ์) กลุ่มล้านนา ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม่ 1-2 มีนาคม)

- ภาคใต้ กลุ่มพรอันดามัน จัดที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) ชุมพร (10-11 มีนาคม) กลุ่มศรีวิชัย กลุ่มฮารา ปันบารู จัดรวมกันที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สงขลา

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ชมนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาต่างๆ ได้ ตามวันและสถานที่ดังกล่าวได้ฟรี.

"มูลนิธิไทยรัฐ" จัดงานมหกรรมภาพแห่งความสําเร็จ "โรงเรียนไทยรัฐวิทยา" ใน 13 แห่งทั่วประเทศ ประเดิมแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร... 16 ม.ค. 2557 10:08 16 ม.ค. 2557 10:19 ไทยรัฐ