วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบรมสิ่งแวดล้อม

โดย ซี.12

หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้นเป็นรุ่นแรก มีผู้เข้าร่วมศึกษาในหลักสูตร 74 ราย ประกอบด้วย

1.นางสาวกัญญณัช กาญจนะ ปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง 2.นายขภัช นิมมานเหมินทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 3.นายจรูญ นราคร รองอธิบดีกรมศิลปากร 4.นางจันทิมา วงศ์ถาวรพินิจ รอง ผอ.บริหาร องค์การจัดการน้ำเสีย 5.นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ ผจก.ฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก บมจ.ทีโอที 6.นายชัชชัย ฉันทจินดา กก.ผจก.บริษัทโรงโม่หิน ที.เอส. จำกัด 7.นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9 การประปานครหลวง  8.นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผอ.สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 9.นายเชิดชัย นาคทิพวรรณ รักษาการ ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 10.นางดวงกมล ทรงวุฒิวิชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือ จีเทคกรุป จำกัด

11.นายธนกร วังบุญคงชนะ ประธานคณะกรรมการ 12.นายธนะ บุญญสิริกุล ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ตปท. บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด 13.นายธนินทร์ บุษยรัตน์ หน.สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายทีแอนด์ที ลีกัลคอนซัลแตนท์ 14.นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี กรมการแพทย์ 15.พันเอกพิเศษธนิสร วงษ์กล้าหาญ รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ 16.ว่าที่ร้อยตรีธัชชัย ศิริสัมพันธ์ ผอ.ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยาน ภูมิภาค บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 17.นายธานี ศรีสำราญ กรรมการ บริษัทเอ็นมาโก้ จำกัด 18.นายนนทิวรรธน์ เปี่ยม–พงศ์สุข กรรมการ บริษัทวรรธน์สรร จำกัด 19.นายนพพร ไพรมณี ประธานชมรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 20.นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์

21.นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน 22.นายนิวัติชัย คัมภีร์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  23.นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 24.นายบุญชัย ถิราติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกัลฟ์ เจพี จำกัด 25.นายประมาณ ชูพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 26.นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 27.นายประสิทธิ์ จันทร์วิสุทธิ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด 28.รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รอง ผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 29.นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 30.นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผอ.ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟน.

31.นางสาวผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 32.นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัยกก.ผจก.บริษัทนิรมิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด 33.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 34.นางพรรณธร เจริญกุล ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย 35.นางพรรณิกา เสริมศรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ยังมีชุดที่เหลือที่จะนำเสนอต่อไป.

 

“ซี.12”

15 ม.ค. 2557 11:03 15 ม.ค. 2557 11:03 ไทยรัฐ


advertisement