วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 16/01/57

ไม่รู้จักเริ่มต้น  ย่อมหมดโอกาสพบความสำเร็จ

เผลอเดี๋ยวเดียว ผ่านครึ่งเดือนแรกของปีม้าคึกคะนอง 2557 แล้ว หมึกเขียวขอสะกิดเตือนคนที่ตั้งความหวังจะทำอะไร อย่ารีรอ คิดอะไรไว้ต้องเร่งลงมือทำทันที เพราะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก

งานดีๆ มีให้เลือกจับจองกันเช่นเคย ที่ งานคือเงิน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่พัสดุ 2  ฝ่ายบริหารงานพัสดุ2อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พาณิชยการ ทาง บัญชี เลขานุการ, เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล  2  กลุ่มงานเภสัชกรรม  1  อัตรา  วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พาณิชยการ มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word/Excel/ PowerPoint , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายจุลชีววิทยา 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.6) สาย วิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 (ชั่วคราว) หน่วยโลหิตวิทยา 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ ทุกตำแหน่งต้องมี อายุระหว่าง 19–35 ปี สมัครที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โทร.0-2256-4350, 0-2256-4408 ถึง 17 ม.ค.นี้ ooคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ อายุ 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บัญชี การเงิน  การธนาคาร หรือ พาณิชยศาสตร์ (การบัญชี) มีความรู้ทางวิชาการเงิน  การคลัง การบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและบัญชี  การจัดทำศูนย์ข้อมูลทางการเงินและการลงบัญชีประเภทต่างๆ สมัครที่ ห้อง 1-103 ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 สอบถามโทร.0-2942-8181 (-3) ถึง 20 ม.ค.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับ อาจารย์ 4 อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ  วุฒิ  ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  การแปล หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับวุฒิปริญญาตรีอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษในใบรายงานผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 (หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง  303  ชั้น  3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5566 (-8) ถึง 23 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี สุขภาพแข็งแรง มีความรู้ความสามารถ ซ่อมบำรุง ตรวจเช็กระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมและชั่วคราวในงานต่างๆ ซ่อมและตรวจเช็กประสานงานทางด้านเครื่องปรับอากาศ ลิฟต์โดยสาร ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปั๊มน้ำ ซ่อมระบบสุขภัณฑ์ภายในอาคาร จัดและเปลี่ยนแปลงท่อประปาที่ชำรุด เดินสาย โทรศัพท์ตรวจซ่อมเครื่องโทรศัพท์ ซ่อมครุภัณฑ์ พัสดุที่ชำรุด บำรุงรักษาต้นไม้ภายในคณะสังคมศาสตร์ รับ–ส่งหนังสือภายในและภายนอกคณะ ช่วยงานสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย สอบถามและสมัครที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11-304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร.0-2649-5000ต่อ15589 กด 103 ถึง 31 ม.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา ขยายเวลารับ ลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ  Microsoft  Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มกิจการนานาชาติ วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถใช้คอม-พิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internetสามารถพิมพ์ดีดได้ดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ, กลุ่มงานบริหารและธุรการ ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง พาณิชยกรรม  มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft  Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี  สมัครที่หน่วยบริหารและทรัพยากร มนุษย์ ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-2017 ต่อ 325  ถึง 31  ม.ค.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน เกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถทำการสอนทางเศรษฐศาสตร์เกษตรเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร สนใจติดต่อที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329-8000 ต่อ 7121, 0-2329-8505 ถึง 19 ก.พ.นี้.


หมึกเขียว

15 ม.ค. 2557 08:49 ไทยรัฐ