วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'FAO' ลุยพัฒนานโยบายอาหารปลอดภัย ใช้ 'ไทย' นำร่องภูมิภาคเอเชีย

'FAO' ลุยพัฒนานโยบายอาหารปลอดภัย ใช้ 'ไทย' นำร่องภูมิภาคเอเชีย

  • Share:

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จับมือกระทรวงสาธารณสุขไทย ศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายอาหารปลอดภัยแบบสมดุลในระดับชาติและระยะยาว ใช้ไทยเป็นพื้นที่ต้นแบบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก...

นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  จากการร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างภูมิภาคขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเอฟเอโอ (FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations) และองค์การอนามัยโลก ที่สำนักงานใหญ่เอฟเอโอ สำนักงานใหญ่ ประเทศอิตาลีเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยอาหาร เนื่องจากขณะนี้ประชากรโลกเพิ่มขึ้นและปัญหาภาวะโลกร้อน อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหาร การปนเปื้อนอาหารจากเชื้อโรคหรือสารเคมีอันตราย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

นายแพทย์ชาญวิทย์ กล่าวต่อว่า ในการส่งเสริมให้ทุกประเทศพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย เอฟเอโอได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจาก 10 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมกันจัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนานโยบายอาหารปลอดภัยแบบสมดุลในระยะยาว  เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำนโยบายอาหารปลอดภัยของแต่ละประเทศทั่วโลก ในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอฟเอโอได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับไทย เพื่อศึกษาเป็นพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องจากไทยมีนโยบายในเรื่องนี้ชัดเจน โดยได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย  เป็นองค์กรหลักในการประสานงานความร่วมมือดังกล่าว  

ทั้งนี้ ในการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายอาหารปลอดภัยแบบสมดุลดังกล่าว จะใช้ข้อมูลหลายส่วนเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารอิงตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์ (CODEX) ปัจจัยความเสี่ยงทางสุขภาพประชาชนที่เกิดจากการบริโภคอาหารปนเปื้อนทั้งจุลินทรีย์อันตรายและสารเคมีต่างๆ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจการค้า ความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว และระบบการจัดการในลักษณะของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ภายใต้นโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทย คือสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ ซึ่งการกำหนดนโยบายด้านอาหารอาจแตกต่างกันตามระดับเศรษฐานะของประเทศ หากเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา อาจต้องถึงคือความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาโภชนาการ รวมถึงการท่องเที่ยวและการส่งออกที่จะเสริมสร้างรายได้ของประเทศด้วย

ด้านนางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กล่าวว่า โครงการความร่วมมือกับเอฟเอโอนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2557 ประธานคณะทำงานหลักคือกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกำหนดทิศทางร่วมกัน  โดยจะมีการจัดประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องในประเทศ 2 ครั้ง และระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 1 ครั้งในเดือนตุลาคม 2557 นี้ ที่ผ่านมาได้ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารจากเอฟเอโออิตาลี และผู้แทนจากเอฟเอโอประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกับฝ่ายไทย ซึ่งมีหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ มูลนิธิชีววิถี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้