วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

โดย ซี.12

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

ทศวรรษที่ผ่านมา เวทีการประชุมระดับโลกและระดับภูมิภาคได้มีการหยิบยกประเด็นปัญหาโลกร้อน ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน และปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ขึ้นเป็นหัวข้อสำคัญในการสนทนา แลกเปลี่ยน และหาทางออกร่วมกัน

จึงมีแนวคิดหลักในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีปรัชญาพื้นฐานว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและมีธรรมาภิบาล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการจัดทำหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม และมีธรรมาภิบาล มีเนื้อหาวิชาหลักๆว่าด้วยเรื่องธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายสาธารณะ กระบวนการมีส่วนร่วม และการป้องกันการจัดการความขัดแย้ง โดยมีระยะเวลาศึกษาอบรมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2557

พิธีเปิดการศึกษาอบรมมีไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศักดิ์เดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า โดย นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมดังกล่าว

ทั้งนี้ มีนักบริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ ลงทะเบียนเข้าศึกษาอบรมจำนวน 74 ราย ประกอบด้วย นักบริหารจากภาครัฐ ระดับอธิบดี หรือรองหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป 8 คน ระดับผู้อำนวยการสำนัก 10 คน นักบริหารจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน 13 คน ผู้พิพากษา ตุลาการ และอัยการ 4 คน นักบริหารจากองค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรเพื่อสังคม 8 คน นักการเมือง 1 คน นักบริหารภาคเอกชน 26 คน ข้าราชการทหาร 1 คน และนักบริหารจากสถาบันการศึกษา 3 คน

นักบริหารที่เข้าศึกษาอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะจากสถาบันพระปกเกล้า

กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า นักบริหารที่เข้ารับการศึกษาอบรมที่จบหลักสูตรนี้แล้ว จะได้นำประสบการณ์ และกระบวนทัศน์ของนักบริหารสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ มาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลต่อไป

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในหลักสูตรนี้มีใครเป็นใครจะได้เอามาแจ้งให้ทราบต่อไป.

"ซี.12"

13 ม.ค. 2557 11:43 13 ม.ค. 2557 11:43 ไทยรัฐ