วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'พระเทพฯ'เสด็จฯทรงเปิด'โรงพยาบาลกรงปินัง'

'พระเทพฯ'เสด็จฯทรงเปิด'โรงพยาบาลกรงปินัง'

  • Share:

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงพยาบาลกรงปินัง จ.ยะลา โรงพยาบาลประจำอำเภอกรงปินัง...

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 13 ม.ค. 57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงพยาบาลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยมี นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เฝ้ารับเสด็จฯ

นายสรวงศ์ กราบทูลถวายรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างโรงพยาบาลกรงปินัง ว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลกรงปินัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ประจำอำเภอกรงปินัง เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2551 ใช้วงเงินก่อสร้าง 73 ล้าน 3 แสนบาท เนื่องจากที่ผ่านมา พื้นที่แห่งนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ ประชาชนต้องเดินทางไปใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 24 กิโลเมตร โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2553 และเปิดให้บริการประชาชนในเขต อ.กรงปินัง ซึ่งมีจำนวน 28,052 คน และอำเภอใกล้เคียง

รวมทั้งส่งเสริมด้านจิตวิทยาสังคมให้แก่ประชาชนในพื้นที่พิเศษ โดยใช้การบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการโรงพยาบาล ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และทิศทางของการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 119 คน ประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 99 ราย และมีผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 5 ราย ส่วนใหญ่เจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจ ความดันโลหิตสูง และทางเดินอาหาร

จากนั้นเวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายอาคาร "ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา" ซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้าง รวม 108,999,999 บาท แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2554 อาคารดังกล่าว ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายใต้ยุทธศาสตร์ รับจากชนบท เรียนที่ชนบท และกลับสู่ชนบท ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าเรียน เริ่มรับรุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 ชั้นปีละ 30 คน เรียนเป็นเวลา 6 ปี

ชั้นปี 1-3 จัดการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนชั้นปีที่ 4-6 จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และสถาบันสมทบ ได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี ปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ รับนักศึกษารวม 9 รุ่น จำนวน 221 คน สำเร็จการศึกษาและปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 3 รุ่น จำนวน 73 คน ในปี 2557 นี้ มีเป้าหมายรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนแพทย์จำนวน 20 คน 

หลังจากนั้น เวลา 14.35 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้าย ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นอาคาร 3 ชั้น ใช้เป็นศูนย์ผลิตและพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชน อาสาสมัคร กำลังพล และบุคลากรการแพทย์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยชีวิตประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินให้รอดและปลอดภัย อบรมรุ่นละ 30-50 คน โดยมีห้องปฏิบัติการวิทยุสื่อสาร ห้องปฏิบัติการกู้ชีพขั้นสูงและขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการกู้ชีพมารดาและทารก ห้องปฏิบัติการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ เริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ มีผู้ผ่านการอบรม 56 รุ่น จำนวน 1,680 คน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้