วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศอ.รส. ประกาศ ห้ามบุคคลเข้า-ออก สถานที่และพื้นที่ชุมนุม 7จุด

ศอ.รส. ประกาศ ห้ามบุคคลเข้า-ออก สถานที่และพื้นที่ชุมนุม 7จุด

  • Share:

ศอ.รส. ออกประกาศ ฉบับที่ 2 ห้ามบุคคลเข้าหรือออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด และห้ามใช้เส้นทางคมนาคม หรือ การใช้ยานพาหนะ

วันที่ 12 ม.ค. ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ออกประกาศ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่2 /2557  เรื่อง ห้ามบุคคลเข้าหรือออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด และห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงวันที่ 25 ธ.ค.2556 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้บรรดาประกาศ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือการดำเนินการใดของศูนย์อำนวยการ  หน่วยงาน เจ้าพนักงานหรือผู้ใดที่ได้รับมอบหมายจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 พ.ย. 2556 ยังคงมีผลบังคับใช้โดยต่อเนื่องจนกว่าจะมีกำหนดเป็นอย่างอื่น


ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.ถึง 1 มี.ค. 2557 และมีข้อกำหนดออกมาตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  2551 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2556 ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักรหรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก้ประชาชนสมควรเกินกว่าเหตุได้นั้น

เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ในพื้นที่ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ สามารถป้องกันควบคุมไม่ให้สถานการณ์ลุกลามจนเกิดความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ข้อ 4 และวรรคสามของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ .2551 ผู้อำนาวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงออกประกาศดังนี้


ข้อ 1. ห้ามกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดซึ่งมีพฤติการณ์อันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบหรือกระทำการยั่วยุ ปั่นป่วนต่อการปฏิบัติงานของจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ ดังต่อไปนี้

1.แยกศาลาแดง
2แยกปทุมวัน
3.แยกราชประสงค์
4.แยกอโศก
5 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและถนนโดยรอบ
6.แยกลาดพร้าว
7.ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกคอกวัว

ต่อเนื่องถนนราชดำเนินนอกถึงแยก จปร. ทั้งนี้ ให้รวมพื้นที่บริเวณถนน ทางเท้า คูคลอง พื้นที่สาธารณะต่อเนื่องไปอีกรัศมี 50 เมตร

ข้อ 2. ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเข้า หรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

1.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
2.บริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชน สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
3.บริษัททีโอที จำกัด มหาชน แจ้งวัฒนะ
4.สถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี
5.สถานให้บริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว
6.บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล(บางรัก)
7.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
8.สโมรสรตำรวจ

ทั้งนี้ รวมไปถึงถนน ทางเท้า คูคลอง และพื้นที่สาธารณะ ต่อเนื่องไปอีกรัศมี 50 เมตร

ข้อ 3. ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือใช้ยานพาหนะในเส้นทางตามข้อ 1 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 4. ให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้

และข้อ 5. ประกาศกำหนดนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2557
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้