วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัมเบอร์วัน KIDS 12/01/57

โดย

นัมเบอร์วันคิดส์ อาทิตย์นี้เป็น 3 นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.นฤมลทิน ธนบุรี ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น เด็กดีศรีนฤมลทิน ต้นแบบการมีคุณธรรม 10 ประการ ประกอบด้วย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, การตรงต่อเวลา, ความพอเพียง, ความกตัญญู, การรักษาวัฒนธรรมไทย, การอนุรักษ์ธรรมชาติ, การประหยัดอดออม, ความซื่อสัตย์สุจริต, มารยาทงาม และการมีส่วนร่วม

เริ่มที่ โม...ด.ช.ณัฎฐพล ทรงชน เปิดใจว่า “คุณธรรมทั้ง 10 ประการเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นนักเรียน ซึ่งผมจะปฏิบัติเป็นนิสัย อย่างไร ก็ตาม คุณธรรมที่ผมอยากเห็นให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเวลานี้คือ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข สำหรับเยาวชนผม อยากเห็นการให้ความสำคัญกับความเป็นไทย เพราะเด็กส่วนใหญ่เวลานี้มักจะละเลยครับ”

ส่วน บัว...ด.ญ.ปทุมวดี หวัง บอกว่า “เมื่อบัวเจอครูอาจารย์จะไหว้ทุกครั้ง และเดินก้มหัวเสมอเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ เพื่อ แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากให้เด็กๆปฏิบัติตาม รวมถึงอยากเห็นเด็กไทยนึกถึงส่วนรวมมากขึ้น เพราะ เด็กปัจจุบันจะมีความเป็นตัวตนและเห็นแก่ตนเองมากกว่าผู้อื่น ไม่ยอมเสียสละให้กับผู้อื่น”

ปิดท้ายกับ ตะวัน... ด.ญ.โยษิฏา เทพฉิม ระบุว่า “หนูให้ความสำคัญกับเรื่อง การตรงต่อเวลา มากค่ะ เพราะเป็นสิ่งสำคัญกับการเป็นนักเรียนที่ต้องตรงต่อเวลา และคุณธรรมที่อยากเห็นเยาวชนไทยปัจจุบันให้ความสำคัญมากที่สุด

คือ การรักความเป็นไทย  เพราะ วัยรุ่นสมัยนี้มักไม่ ค่อยให้ความสำคัญกับความเป็นไทย ทั้งที่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวตนของเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งควรรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง การไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ ซึ่งมักละเลยโดยเฉพาะการไม่เดินก้มหัวเวลาผ่านผู้ใหญ่ค่ะ”.

11 ม.ค. 2557 14:23 ไทยรัฐ