วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 11/01/57

ความท้อแท้และความเกียจคร้าน ไม่เคยช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

ก้าวเข้าสู่ปี ม้าโจนทะยาน 2557 มาได้ 11 วันแล้ว ใครที่ตั้งใจจะทำอะไรดีๆ ในปีนี้คงต้องเร่งลงมือ เลิกผัดวันประกันพรุ่ง เพราะ วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก เผลอเดี๋ยว เดียวอาจจะใกล้สิ้นปีแต่ที่วาดฝันไว้กลับยังไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรสักอย่างเลย

หมึกเขียว ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ คอยเป็น กองหนุนส่งพลังให้คนสู้ชีวิต ก้าวผ่านทุกปัญหาและเดินถึงเส้นชัยที่ตั้งความหวังไว้ในเร็ววัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รับ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถในด้านบัญชี และการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel (หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 225 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สอบถาม แผนกบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารและแผน โทร.0-2252-7029 ต่อ 55 ถึง 15 ม.ค.นี้ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา การเงิน การบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอม-พิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้แก่ Word Excel อย่างดี, เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทุกตำแหน่งต้องอายุไม่เกิน 35 ปี และหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สอบถาม ฝ่ายบริหารคณะฯ (หน่วยการเจ้าหน้าที่) โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 ถึง 15 ม.ค.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวรรณคดี วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลได้ มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานประกันคุณภาพ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ใช้คอมพิวเตอร์ Software โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel, Power Point อย่างดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ สมัครที่ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.0-2579-5566 (-8) ต่อ 1402, 4352 ถึง 15 ม.ค.นี้ 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายอาญา 2 อัตรา, อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายภาษีอากร 1 อัตรา, อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎ หมายการเงิน 1 อัตรา, อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่ง 1 อัตรา, อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายมหาชน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ต้องได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง หากมีผลการสอบ TOEFL คะแนน 550 ขึ้นไป หรือ ผ่านการสอบภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบได้เท่ากัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี จากวันคัดเลือก สามารถนำคะแนนมาเป็นเกณฑ์ผ่านวิชาภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องสอบ หรือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 รับถึง 17 ม.ค.นี้

กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน) รับ นักวิชา การประมง 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง ก.พ.2557-30 ก.ย.2557 วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (ทางการประมง การจัดการประมง  ชีววิทยาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์การประมง ประมงน้ำจืด วิทยาศาสตร์ทางทะเล) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ กายภาพ (ทางเคมี วิทยาศาสตร์ทางทะเล วาริชศาสตร์) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สัตววิทยาทางพันธุศาสตร์) สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ทางการประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญ มีความชำนาญและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รับผิดชอบ อดทน เสียสละ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ สอบถามและสมัครที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รับถึง 20 ม.ค.นี้ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับอาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา การตลาด/ปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สอบถามและส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว และผลงาน (C.V) ที่ งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 11 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-5558 หรือที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร.0-7428-7838 รับถึง 22 ม.ค.นี้

กรมราชทัณฑ์ รับ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 128 อัตรา, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) 22 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/อนุปริญญาหลัก สูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขา ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส. ต้องมีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง (ผู้สมัครเพศชาย ต้องสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร/เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร) สมัครที่ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.0-2967-3437-8 หรือศูนย์บริการร่วม Call Center โทร.0-2967-2222 ต่อ 820, 823 ถึง 24 ม.ค.นี้

กรมการค้าภายใน รับนักวิชาการชั่งตวงวัด 1 อัตรา กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดพิษณุโลก ระยะเวลาจ้างถึง 30 ก.ย.2559 วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ กายภาพ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง สมัครที่ ชั้น 8 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ อาคารกรมการค้าภายใน เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0-2507-5984, 0-2507-5998, 0-2547-5451 ถึง 24 ม.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ ทนายความ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง นิติศาสตร์ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สมัครที่ งานบริหารและธุรการ ห้อง 208 สำนักงานเลขานุการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โทร.0-2696-5104, 0-2696-5409 ถึง 24 ม.ค.นี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. มีความรู้ความสามารถศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น สามารถปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น สามารถจัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ สามารถทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ต่างๆ สอบถามและสมัครที่ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถาม กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.0-2202-4012 ถึง 29 ม.ค.นี้.

 

หมึกเขียว

10 ม.ค. 2557 11:56 10 ม.ค. 2557 11:56 ไทยรัฐ