วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กจะอัจฉริยะ-โง่ สำคัญที่การพัฒนา

โดย

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กเลือกเกิดไม่ได้แต่ผู้ใหญ่เลือก “พัฒนา” ให้เด็กมีชีวิตที่ดีได้

“อัจฉริยะของโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ให้คนโลกปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการดนตรี และแม้กระทั่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีเพลงลูกทุ่งไทย คนเหล่านี้สมัยเด็กๆ ล้วนแล้วแต่มีปัญหา “บกพร่อง” ด้านการเรียนรู้มาก่อนทั้งนั้น” นางโฉมยงค์บอก

นางโฉมยงค์ บุตรราช นักกิจกรรมบำบัด ประจำโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้เคยได้รับรางวัลแสงหนึ่งคือรุ้งงาม ในโครงการประกวดแนวคิดส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ รางวัลที่ได้รับนั้น เสมือนแรงเสริมอย่างหนึ่งในการทำงานเพื่อเด็กบกพร่องมากว่า 26 ปี

เด็กที่บกพร่องในการเรียนรู้จะเป็นด้านใด ผู้ปกครองต้องสำรวจให้ถ่องแท้เสียก่อน เพื่อจะได้กำหนดแนวพัฒนาได้ถูกต้อง จากตัวเลขกระทรวงศึกษาธิการ ใน พ.ศ. 2557 นี้มีอยู่ประมาณ 200,000 คน

“ตัวเลขนี้อาจไม่สมบูรณ์ก็ได้ หมายถึงว่าอาจจะมากกว่า

นี้ เพราะบางโรงเรียนอาจไม่ได้ตรวจสอบได้รอบคอบรอบด้านเพียงพอตามกระบวนการทางวิชาการ และบางคนก็ไม่รับรู้ ไม่ยอมรับว่าเด็กเป็นผู้บกพร่องในการเรียนรู้ การกระทำเช่นนี้ จะทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ เด็กไม่ได้รับการพัฒนา เท่ากับเป็นการปิดกั้นโอกาสของเด็กไปโดยปริยาย”

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

ถือโอกาสวันเด็กแห่งชาตินี้ หันมาดูเด็กใกล้ตัวกันบ้างว่าเข้าข่ายหรือไม่ เพื่อเด็กจะได้มีคุณภาพ เป็นไปตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 ความว่า “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”

หมอโฉมยงค์บอกว่า เด็กบกพร่องการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน นั่นคือ 1.ด้านพัฒนาการการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวของร่างกาย และการใช้งานของร่างกายไม่เป็นไปตามวัย เรื่องนี้ต้องเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด 2.ด้านพัฒนาความเข้าใจและความรู้ ผู้เกี่ยวข้องด้านนี้โดยตรงคือครูและผู้ปกครอง 3.ด้านการพูดเพื่อการสื่อสาร และ 4. ด้านจิตสังคม คือ คุณสมบัติที่จะใช้อยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม

ไม่ว่าจะเป็นด้านใด ถ้าเด็กเข้าข่ายต้องปรึกษาแพทย์ความผิดปกติเหล่านี้ สาเหตุอาจจะมาจากความบกพร่องด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา ด้านร่างกาย เช่น พิการทางการ

มองเห็น พิการทางการได้ยิน หรือการสื่อความหมาย พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ด้านจิตใจ เช่น พิการทางจิตหรือพฤติกรรม ด้านสติปัญญา เช่น พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้

ความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ถ้าวัดจาก IQ ระดับความสามารถทางสติปัญญา หมอจัดไว้ 5 ระดับคือ ระดับ 1 ปัญญาทึบ IQ 80-90 ระดับ 2 ปัญญาอ่อนคาบเส้น IQ 70-79 ระดับ 3 ปัญญาทึบอ่อนระดับน้อย IQ 50-69 ระดับ 4 ปัญญาอ่อนระดับปานกลาง IQ 35-49 ระดับ 5 ปัญญาอ่อนระดับรุนแรง IQ < 35

ผู้ปกครองที่ต้องการประเมินลูกหลานของตน อาศัยการวัดไอคิวแม้จะเป็นทางออกที่ง่าย แต่ต้องไม่ลืมเรื่องเหตุปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เป็นต้นว่าการเลี้ยงดู ความใส่ใจในการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมของเด็กๆ

สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เกี่ยวข้องต้องให้โอกาส ทั้งการศึกษาเล่าเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิตในสังคมที่ทัดเทียมคนปกติ สิ่งสำคัญของการมีโอกาสของคนพิการหรือบกพร่องทางการเรียนรู้คือ ครอบครัว ผู้เลี้ยงดู ผู้ดูแลและหน่วยงานบริการภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทราบข้อมูลต้องเข้าใจ และต้องจัดการบริการให้ทั่วถึงเท่าเทียมกัน

ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางด้านใด ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงอย่างครู ต้องมีวิธีการเฝ้าระวัง เมื่อพบต้องพัฒนาอย่างจริงจัง ผู้ปกครองไม่ใช่ผลักภาระให้ครู ส่วนครูก็ไม่ใช่เพียงแต่สอนให้ครบตามหลักสูตรไปวันๆ ต้องมีการประเมินความรู้ของเด็กด้วยว่า เด็กรู้ เข้าใจเรื่องราวที่สอนไปมากน้อยเพียงใด

เด็กที่บกพร่องในการเรียนรู้ จะทำให้มีผลตามมาอีกประการหนึ่งคือ เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ นับเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กไทย การมุ่งแก้เพียงทักษะการอ่าน การเขียนอย่างเดียวบางรายอาจไม่เพียงพอ เพราะเด็กมีปัญหาด้านการรับรู้ จึงต้องใช้วิธีพิเศษนั่นคือ ต้องปรึกษาแพทย์ ผู้ปกครอง ครู ต้องให้ความร่วมมือแพทย์ผู้แนะนำเป็นอย่างดี

ตัวอย่างวิธีการช่วยเหลือเด็ก “ต้องเอาสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมช่วยเหลือให้เหมาะสมแต่ละรายไป ตัวอย่างเช่น เด็กอ่าน ก ข ในโปสเตอร์ ให้เด็กหัดเขียนตามเส้นประ อย่างที่คุณครูทำกันอยู่ เด็กที่ปกติจะทำได้ แต่เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้จะลืมง่าย ไม่มีทางที่จะจดจำได้ เด็กกลุ่มนี้จะแยกไม่ออกระหว่างตัว ก ไก่ ถ ถุง ภ สำเภา เขามองว่ามันเหมือนๆกัน”

อย่างนี้ “ครูที่สอนไปวันๆ จะไม่สามารถพัฒนาเด็กได้”

ทางแก้ ตัวอย่างเช่น ต้องพัฒนาการรูปแบบการสอนใหม่ อย่างสอนให้นักเรียนรู้จักอักษร ก ก็อาจมีรูปไก่ ผู้สอนต้องเอาภาพสามมิติเข้ามาช่วย ขณะเดียวกัน อักษร ก ไก่ ก็ต้องจับตะแคง ซ้าย ตะแคงขวา เพื่อให้เด็กได้เห็นในหลายๆมิติและจดจำได้

สิ่งที่น่ากลัวคือเด็กกลุ่มนี้จะรับรู้ไม่เหมือนกับเด็กปกติ อย่างครูสอนเรื่องยาเสพติด บอกว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี แต่ความรับรู้ของเขาตรงกันข้าม ด้านนี้ส่งผลมาถึงการรับสื่อด้วย อย่างข่าวสารในทีวี เรื่องราวร้ายๆ รุนแรงต่างๆ เขารับรู้และเข้าใจไม่เหมือนเด็กอื่นๆ

เด็กที่บกพร่องในการเรียนรู้ “ถ้าเราพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ เด็กอาจกลายเป็นอัจฉริยะได้ แต่ในลักษณะตรงกันข้าม ถ้าเราไม่ใส่ใจ ไม่รู้ ไม่ยอมรับ หรือรู้แต่ไม่พัฒนาเด็ก เราก็เท่ากับปิดประตูความเป็นอัจฉริยะ แล้วไปเปิดประตูอาชญากร”

เด็กที่มีปัญหาด้านบกพร่องในการเรียนรู้ หมอโฉมยงค์บอกว่า แยกคร่าวๆ ได้เป็น 2 ประเภทคือ บกพร่องแท้กับบกพร่องเทียม สำหรับผู้บกพร่องแท้ ต้องฟื้นฟูตามขั้นตอน ส่วนผู้บกพร่องเทียมนั้นง่ายต่อการฟื้นฟู แต่ถ้าไม่ใส่ใจ เด็กอาจผลักให้ไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ได้

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า วันนี้เตรียมเด็กไว้อย่างไร วันหน้าประเทศชาติก็ได้ผู้ใหญ่อย่างนั้น.

10 ม.ค. 2557 08:34 10 ม.ค. 2557 08:36 ไทยรัฐ