วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.เลย เปิดศูนย์อบรมเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่

ผู้ว่าฯ เลย ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นรูปแบบถ่ายทอดเปิดอบรมศูนย์เรียนเกษตรกร ตามแนวทฤษฎีใหม่ให้กับชาวบ้าน จ.เลย เพื่อให้สอดคล้องกับภูมินิเวศน์...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มกราคม ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางมาเปิดฝึกอบรมเกษตรทั่วไป โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ ผู้นำเกษตรกรชาวบ้านน้ำพุ หน.ส่วนราชการ ผู้อบรม เข้าร่วมเปิดโครงการฯ

นายเอกวิทย์ กล่าวว่า ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดวิชาความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างเหมาะสมกับภูมินิเวศน์และภูมิสังคม รวมถึงสนับสนุนการรวมเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพากันเพื่อดำเนินการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมินิเวศน์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.

ผู้ว่าฯ เลย ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นรูปแบบถ่ายทอดเปิดอบรมศูนย์เรียนเกษตรกร ตามแนวทฤษฎีใหม่ให้กับชาวบ้าน จ.เลยเพื่อให้สอดคล้องกับภูมินิเวศน์... 9 ม.ค. 2557 13:05 9 ม.ค. 2557 15:11 ไทยรัฐ


advertisement