วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันบริษัทต้นแบบต้านคอร์รัปชัน ก.ล.ต.กางแผนพัฒนาตลาดทุน หนุนทำซีเอสอาร์มากกว่าแจกของ


นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึง แผนกลยุทธ์ปี 2557-59 ของสำนักงาน ก.ล.ต.ว่า จะเน้นพัฒนาตลาดทุนใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ยื่นมือไปยังภาคส่วนต่างๆในตลาดทุนใช้ประโยชน์จากช่องทางจำหน่ายของธนาคารพาณิชย์ และเพิ่มช่องทางให้ตัวกลางนอกเครือธนาคารพาณิชย์มีโอกาสแข่งขันได้มากขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการเงินและการเข้าถึงตลาดทุนของรายย่อยและประชาชนทั่วไป รวมทั้งพัฒนาโอกาสการเข้าถึงช่องทางระดมทุนของธุรกิจเอสเอ็มอี

2.วางรากฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน หลังจากข้อมูลสถิติของปี 56 พบว่ามีการทำความผิดที่ตรวจสอบได้เพิ่มขึ้นจากปี 55 โดยมีการดำเนินคดีอาญา 160 ข้อหา ซึ่งมากกว่าปี 55 ที่มี 106 ข้อหา ขณะที่มีผู้ถูกกล่าวโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 44 คดีจากปี 55 ที่อยู่ระดับ 26 คดี โดยเรื่องใหญ่ที่ ก.ล.ต.จะผลักดัน คือ แผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนจากเดิมที่ ก.ล.ต.เน้นการผลักดันให้เอกชนมีบรรษัทภิบาลที่ดี (CG) โดยให้การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนมีความน่าเชื่อถือและสร้างกำไรที่ดีให้กิจการอย่างยั่งยืน ก็จะผลักดันให้มีการทำ CSR มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อมและเป็นแรงผลักดันให้ภาคเอกชนอื่นดำเนินการด้วย ไม่ใช่เน้น CSR เพียงแค่การบริจาคหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคม

3.กำหนดมาตรการให้ตัวกลาง เช่น โบรกเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) มีความรับผิดชอบมากขึ้นและให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล 4.พัฒนาโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนไทยให้เทียบเคียงสากล โดยเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการกำกับดูแลให้มีความเหมาะสม ทำให้หน่วยงานทางการสามารถจัดการ
กับความเสี่ยงต่างๆได้อย่างฉับไว และ 5.สร้างโอกาสจากการเติบโตของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในเอเชีย โดยสนับสนุนการยกระดับขีดความ
สามารถของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคใกล้เคียง พร้อมส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมโยงของการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในเอเชียอย่างแท้จริง.

แผนกลยุทธ์ปี 2557-59 ของสำนักงาน ก.ล.ต.ว่า จะเน้นพัฒนาตลาดทุนใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ยื่นมือไปยังภาคส่วนต่างๆในตลาดทุนใช้ประโยชน์จากช่องทางจำหน่ายของธนาคารพาณิชย์ ... 9 ม.ค. 2557 02:33 9 ม.ค. 2557 02:33 ไทยรัฐ