วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันแผนแม่บทเทคโนโลยีศึกษา


นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศก.) จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปกว่า 70% แล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยแผนดังกล่าวต้องการแก้ปัญหาที่สำคัญ คือ การไม่มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ทำให้ไม่มีความชัดเจนว่าจะดูโครงสร้างพื้นฐานให้เด็กหรือผู้เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงได้ภายในเวลาใด เพราะหากสามารถทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในเบื้องต้นได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้ 5 เรื่องคือ 1.เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในด้านไอซีที 2.พัฒนามาตรฐานสาระความรู้สื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที4. พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ และ 5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ทั้งนี้จะเร่งพัฒนาแผนแม่บทดังกล่าวให้ใช้ได้โดยเร็ว.

ขั้นตอนต่อไปต้องทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยแผนดังกล่าวต้องการแก้ปัญหาที่สำคัญ คือ การไม่มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ทำให้ไม่มีความชัดเจนว่าจะดูโครงสร้างพื้นฐานให้เด็กหรือผู้เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ... 9 ม.ค. 2557 01:37 9 ม.ค. 2557 01:37 ไทยรัฐ


advertisement