วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัดศึกษาไทยทุ่มงบฯ อื้อแต่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ

เด็กออกกลางคันเพียบ-ติดหนี้การนอน จี้ปฏิรูปกระบวนการเรียน-สอน

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้วิเคราะห์สิ่งที่ผู้ใหญ่โดยหลายหน่วยงานทำให้กับเด็กในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีการทุ่มทุนและทุ่มเทสร้าง แต่เด็กไทยขาดทุนและติดหนี้ สะท้อนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก โดยผลประเมินจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ในปี 2000-2012 จากนักเรียน 6,000 คน จาก 239 โรงเรียน พบผลดีขึ้น แต่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) นอกจากนี้ยังพบภาวะการออกกลางคันของนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี และมากที่สุดในชั้น ม.6 ทั้งระบบการศึกษาไทยไม่สามารถทำให้กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนต่ำมีคะแนนสูงขึ้น และยังทำให้นักเรียนที่มีคะแนนสูงได้คะแนนลดต่ำลงทุกวิชา ขณะเดียวกันความสุขของเด็กไทยต่ำลง ติดหนี้การนอนเฉลี่ย 2 ชม.ต่อคืน ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการเรียน และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลดลง

นพ.สุริยเดวกล่าวอีกว่า ระบบการศึกษาไทยทุ่มงบประมาณพัฒนาศักยภาพเด็กไทยมากที่สุดเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านประเทศอื่น คิดเป็นร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือร้อยละ 20 ของงบฯ ทั้งแผ่นดิน เมื่อเทียบประเทศอื่น ไทยลงทุนการศึกษามากกว่าถึง 2 เท่า ประกอบกับการกระจายตัวของการพัฒนาในส่วนภูมิภาคยังพบความเหลื่อมล้ำสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ชี้ถึงรายจ่ายด้านการศึกษาพื้นฐานประมาณ 35,000 ต่อคนต่อปี ขณะที่ผู้ปกครองยังต้องควักเงินจ่ายเฉลี่ย 25,000-35,000 บาทต่อคนต่อปีกับการเรียนพิเศษ โดยเฉลี่ยค่าเรียนพิเศษต่อคนต่อเทอม ระดับอนุบาล 6,000 บาท ประถม 2,300 บาท ม.ต้น3,700บาท และ ม. ปลาย 15,000 บาท คิดเป็นเม็ดเงินถึง 1.2 หมื่นล้านบาทต่อปีที่ตกไปอยู่กับสถาบันกวดวิชา นอกจากนี้ยังพบจำนวนชั่วโมงเรียนของเด็กสูงกว่าเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบ 5 เท่า แนวทางแก้ไข ระยะสั้นต้องปฏิรูประบบการศึกษาจริงจัง เปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลระยะกลางเน้นพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และระยะยาวให้ทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งประเทศ.

พบผลดีขึ้น แต่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) นอกจากนี้ยังพบภาวะการออกกลางคันของนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี และมากที่สุดในชั้น ม.6 ทั้งระบบการศึกษาไทยไม่สามารถทำให้กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนต่ำมีคะแนนสูงขึ้น ... 9 ม.ค. 2557 01:37 9 ม.ค. 2557 01:37 ไทยรัฐ