วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมศิลป์จัดงานสร้างคุณธรรมถวาย 'ในหลวง'

กรมศิลปากร จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี ถวายในหลวง...

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2557 ที่ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายอนันต์ ชูโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน น้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามนโยบายกำกับองค์การที่ดีของกรมศิลปกร ครั้งที่ 3 โดยมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

โดย นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผอ.สำนักศิลปกรที่ 12 นครราชสีมา กล่าวว่า โครงการนี้สอดคล้องกับแนวนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมตาม ยุทธศาสตร์ประเทศกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และตามนโยบายรัฐบาลด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ4.4 โดยเฉพาะข้อ 4.1.1 การร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบายน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเสริม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ ข้อ 4.4.2 อุปถัมภ์ คุ้มครองและทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกของทุกศาสนาเพื่อนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นโครงการพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (5 ธันวาคม 2556) พร้อมกับร่วมกันปล่อยปลาที่บริเวณสระน้ำหน้าสำนักศิลปากร

กรมศิลปากร จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี ถวายในหลวง... 8 ม.ค. 2557 15:59 8 ม.ค. 2557 16:27 ไทยรัฐ