วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลอดภัยกับ...ไบโอชานอ้อย

ปีใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางแนวนโยบาย University Social Responsibility สนับสนุน ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในพื้นที่โดยรอบรั้วมหาวิทยาลัยและขยายสู่ตัวเมือง...

...ให้เกิดความ ตระหนักในการร่วมใช้ทรัพยากรจากชุมชน และการ อนุรักษสิ่งแวดล้อม...!!!

ขณะเดียวกัน....ได้รณรงค์ในการ ปลูกจิตสำนึกให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์จากไบโอชานอ้อย ขานรับสถาบันการศึกษาอื่นๆ 6 สถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมในเรื่องนี้ ไปบ้างแล้ว

บรรจุภัณฑ์จากไบโอชานอ้อย...เป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพด้วยการ นำวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลมาใช้ (ไทยเราผลิตน้ำตาลเป็นอันดับ 3 ของโลก จึงมีชานอ้อยเหลือจากการผลิตเป็นจำนวนมหาศาล)

กระบวนการผลิตไบโอชานอ้อยเริ่มจากการนำเยื่อที่เหลือจากการผลิต น้ำตาลนำไปผ่านกระบวนการป้องกันน้ำรั่วซึมและขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ซึ่งอาจไม่ขาวใสเหมือนกล่องโฟมเพราะกระบวนการผลิตไม่ใช้คลอรีนในการฟอกสี แต่มั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดเชื้อและสารปนเปื้อน...

...เพราะทุกขั้นตอนจะต้องผ่านอุณหภูมิความร้อนที่ 160 องศาเซลเซียส ถือว่าเป็นการฆ่าเซื้อไปในตัว และ เมื่อใช้แล้วสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการที่ปลอดเชื้อ...อีกทั้งยังมีศักยภาพในการ ย่อยสลายเองได้ในธรรมชาติ ภายในระยะเวลา 30 ถึง 45 วัน

ผิดกับผลิตภัณฑ์จากโฟมซึ่งสร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ สามารถย่อยสลายเองได้ ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการทำลาย...ทั้งยัง สร้างของเสียจากกระบวนการผลิต และ การกำจัด อีกด้วย...!!

แม้ว่าบรรจุภัณฑ์ไบโอชานอ้อยจะเป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในบ้านเราก็ยังไม่เป็นที่นิยม ขณะเดียวกันในต่างประเทศทั้งยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่น ได้ให้ความสำคัญและนิยมมากกว่าการใช้โฟม

ทั้งนี้...อาจเป็นเพราะว่าราคาสูงกว่าจึงเป็นปัญหาในการใช้จ่าย (แต่มิได้คำนึงว่า เงินที่ประหยัดลงนั้น มันไม่คุ้มค่ากับการรักษาพยาบาลกับปัญหาสุขภาพในระยะยาว อันเป็นภัยกระทบจากพิษของโฟม)

......อีกประเด็นคือในบ้านเราไม่มีการรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จึงทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่เท่าที่ควร เมื่อปริมาณการใช้น้อยราคาเลยสูง...ความนิยมจึงลดท่าล่าถอย

ปีใหม่...เริ่มชีวิตใหม่ สนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปลอดภัย ติดต่อ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มช. โทร. 0-5394-2680-1 ต่อ 11 และ 17 ...ในเวลาราชการ.

 

ดอกสะแบง

8 ม.ค. 2557 10:49 8 ม.ค. 2557 10:50 ไทยรัฐ