วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โลกาภิวัตน์ 08/01/57

พระอาทิตย์วันส้ินปี

ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ จากหอดูดวงอาทิตย์ ขององค์การอวกาศสหรัฐฯ มองเห็นวงแหวนรอบๆ นิ่งสงบ.

พลัดท่ีนา คาท่ีอยู่
ราษฎรชาวสาธารณรัฐแอฟริกากลางเรือนแสน ต้องพากันอพยพท้ิงบ้านช่่องไปอยู่ท่ีค่ายอพยพช่ัวคราว ใกล้กับท่าอากาศยาน “เอมโปโก” ซ่ึงจำกัดท้ังอาหารการกินและน้ำด่ืม รวมตัวกันอยู่ใต้เคร่ืองบินลำเลียงยักษ์  เพ่ือจะข้ามทางว่ิงกลับไปยังท่ีซุกหัวนอนช่ัวคราว ซ้ำยังต้องคอยหลบกระสุนจากการสู้รบกันระหว่่างฝ่ายค้้าน กับรัฐบาลท่ีกำลังดำเนินอยู่ จนกระท่ังหน่วยแพทย์การกุศลต่างชาติก็ยังไม่อาจทนอยู่คอยช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยได.้

เจ้าตำรับเคร่ืองบินแสงอาทิตย์
นายเบอร์แทรนด์ พิคการ์ด ผู้เป็นทั้งผู้ร่วมสร้างเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นกัปตันเอง ติดขั้วไฟฟ้ากับหนังศีรษะ ในการฝึกซ้อมกับเครื่องจำลองการบิน เพื่อเตรียมออกบินไกลข้ามมหาสมุทร แอตแลนติก นาน 72 ชม. คาดว่าเป็นตอนสิ้นปีนี้ และยังกำหนดว่าจะทำการบินรอบโลก ระหว่างช่วงเดือนเมษายนกับกรกฎาคมของปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย.

ญ่ีปุ่นลุยไฟ
สตรีญี่ปุ่นอุ้มลูกสาวเดินลุยไฟเพื่อให้มีสุขภาพและความปลอดภัยดีในชีวิต ที่วัดคาบาซัน ซาเอนาซึมิิ จินจา เมืองซากุระกาวา ทางวัดจัดพิธีขึ้นทุกปี เนื่องในวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรที่สุด ในช่วงฤดูหนาว.

ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ จากหอดูดวงอาทิตย์ ขององค์การอวกาศสหรัฐฯ มองเห็นวงแหวนรอบๆ นิ่งสงบ... 7 ม.ค. 2557 13:41 7 ม.ค. 2557 13:43 ไทยรัฐ