วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สยายปีก...ข้าวหอมทุ่งกุลาฯ

ข้าวหอมมะลิ....มีการส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่ภาคอีสานในช่วงแรก ของการพัฒนาสายพันธุ์ ซึ่ง เกษตรกรในยุคนั้นให้ความสนใจและร่วมมือน้อยมาก

ต่อเมื่อ....ได้สัมผัสกับคุณภาพที่มีลักษณะเด่นในเอกลักษณ์ของความหอม ปัจจุบันทั่วพื้นที่หลายจังหวัดแห่งปริมณฑล ทุ่งกุลาร้องไห้ได้ขยายพื้นที่การปลูกไปในพื้นที่นากว่า 2 ล้านไร่

กรมส่งเสริมสหกรณ์.....เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ร่วม บูรณาการขับเคลื่อนการตลาดข้าวหอมมะลิ โดยตั้ง “โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกทุ่งกุลาร้องไห้” ขึ้นดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ รวมกลุ่มยกระดับเป็นคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ อย่างเป็นระบบ....มาอย่างต่อเนื่อง

คุณจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พูดถึงกิจกรรมที่ผ่านมาว่า.... กรมฯ ได้สร้างตราสินค้า (Brand) ข้าวเป็นเอกลักษณ์และแบรนด์กลางของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้ โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ “ทุ่งกุลาฟาร์ม” ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างดี

ปีนี้ (2557) กรมฯ ยังสานต่อโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก ตั้งแต่ปลูกข้าว รวบรวมผลผลิต แปรรูป บรรจุสินค้าจนถึงการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ.....

.......ซึ่งกำหนดพื้นที่ 5 จังหวัด มี สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กับ ยโสธร เบื้องต้นได้เร่งจัดประชุมผู้ประสานงานคลัสเตอร์กลุ่มข้าวฯ ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินการ โดยการ พัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ.....สร้างกิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ

ขณะเดียวกัน.....ปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้วางแผนเร่งขยายผลในการสร้างเครือข่ายข้าวสารสหกรณ์ โดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในการทำธุรกิจและเครือข่ายแก่สหกรณ์ ซึ่งวางเป้า 30 สหกรณ์ใน 15 จังหวัด
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายตลาดข้าวสารสหกรณ์ให้กระจายผลผลิตของสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคให้กว้างขวางมากขึ้น...คาดว่าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีการซื้อขายข้าวสารเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10%

“.......การเชื่อมโยงนี้จะทำให้เครือข่ายข้าวสารสหกรณ์ภาคอีสานและภาคใต้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนีิ้พบว่าที่ภาคใต้มีสหกรณ์ผู้แทนจำหน่ายข้าวสารมากถึง 111 สหกรณ์ สร้างมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท และก็มีแนวโน้มที่สามารถขยายตัวได้อีก....

.....เครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวสารสหกรณ์ทั่วประเทศ จะเกิดประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์โดยรวม ทั้งผู้ผลิตที่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ปริมาณมากขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงข้าวสารคุณภาพดีในราคาที่ยุติธรรม.....” อธิบดีกรมส่งสริมสหกรณ์ ทิ้งท้ายไว้อย่างนั้น...

 

ดอกสะแบง

7 ม.ค. 2557 11:27 7 ม.ค. 2557 11:27 ไทยรัฐ