Thairath Logo
กีฬา

เผย DNA สำหรับเด็กไทย ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

Share :

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับโรงเรียนนฤมลทิน จัดกิจกรรม เผย DNA คุณธรรมพื้นฐานของเด็กไทยรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 เน้นรู้หน้าที่ รู้กตัญญู รู้พอเพียง รู้จักความเป็นไทย และรู้ทันโลกออนไลน์...

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 56 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จัดกิจกรรม เผย DNA คุณธรรมพื้นฐานของเด็กไทยรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ รู้หน้าที่ รู้กตัญญู รู้พอเพียง รู้จักความเป็นไทย และรู้ทันโลกออนไลน์ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี ประมาณ 11.5 ล้านคน และ กว่า 1 ใน 3 ของประชากรวัยเด็กของประเทศไทย มีปัญหาสังคม ไม่ว่าจะขาดความเสมอภาคทางการศึกษา ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ความเสื่อมโทรมของศีลธรรม เช่น ปัญหายาเสพติด การก่ออาชญากรรมทางเพศ รัฐบาลจึงควรส่งเสริม สนับสนุน และมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เด็กมีความเสี่ยงในการพบกับปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาคุณธรรม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมที่เอื้ออาทร ซึ่งจะส่งผลให้อาเซียนพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนนฤมลทิน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ และเกิดนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 2557 ศูนย์ฯ มุ่งเน้นกลุ่มการศึกษา เพราะเป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะ ปลูกฝังจิตสำนึกทางคุณธรรมที่ดีให้แก่เด็กที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งหากปลูกฝังให้เด็กไทยมีคุณธรรมพื้นฐานดังกล่าว ก็จะส่งผลให้สังคมไทยของเราเคลื่อนไปข้างหน้า ในทิศทางที่พัฒนาทั้งความเจริญของสังคมและความเจริญทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน


โดย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า บริบทสภาวะแวดล้อม ระบบเทคโนโลยี ฯลฯ ของสังคมในยุคนี้ ล้วนเป็นสิ่งเร้าให้เยาวชนไทยในปัจจุบันง่ายต่อการประพฤติตนไปในทางที่ผิด ดังนั้น กรอบของคุณธรรม จริยธรรม คำสั่งสอนของผู้ใหญ่ จึงต้องพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยในฐานะของหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย จึงได้กลั่นกรองแนวคิดคำสอนแก่เยาวชนในปี 2014 รวมได้ 5 เรื่อง ซึ่งเป็นดั่ง DNA คุณธรรมสำหรับเด็กไทย ที่สังคมควรเร่งปลูกฝังรับวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายคุณธรรม มากกว่า 129 องค์กร ศูนย์เรียนรู้คุณธรรม กว่า 20 แห่ง และแหล่งเรียนรู้มุมคุณธรรม กว่า 150 แห่ง

ส่วน นางมาณวิกา สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี กล่าวว่า โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ได้ดำเนินโครงการในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนของโรงเรียนมาโดยตลอด โครงการคุณธรรมเด่นชัดขึ้นและเป็นแบบแผนมากขึ้น ในช่วงพัฒนาต่อเนื่อง 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยโครงการคุณธรรมที่โรงเรียนดำเนินกิจกรรม ได้แก่


- โครงการธงเขียวเชิดชูระเบียบวินัย เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กนักเรียนรู้หน้าที่ของตน และตระหนักในความมีระเบียบวินัย ไม่ว่าจะเป็นการมาเรียน การส่งงานที่ตรงต่อเวลา และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ ขึ้น-ลงห้องเรียน ซื้ออาหาร การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบวินัย การมีสัมมาคารวะ เป็นต้น โดยมีการเก็บคะแนนตลอดทั้งเดือน และในทุกสัปดาห์ต้นเดือน จะมอบธงเขียวให้ห้องเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละ ระดับชั้น

- กิจกรรม SPA (Student & Parent Assignment) เป็นการให้การบ้านที่ฝึกนิสัยให้เด็กรู้หน้าที่ ใฝ่รู้ ใฝ่ค้นหา ติดตามข่าวสารรอบตัว โดยในทุกวันจันทร์เช้า นักเรียนต้องส่งบันทึกว่าสัปดาห์นี้ทำความดีอะไรบ้าง ทำอะไรให้คุณพ่อ คุณแม่บ้าง มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในสังคมและโลกบ้าง ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกพัฒนาด้านการเขียน และเปิดโอกาสให้เด็กได้บอกในสิ่งที่อยากจะบอกให้คุณครู และโรงเรียนได้ทราบแล้ว ยังเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ได้อีกด้วย ซึ่งในทุกๆ ปีจะมีการรวบรวมเป็นเป็นพอร์ตโฟลิโอคุณธรรมของเด็กแต่ละคน

- กิจกรรมหนูทำได้ เป็นการรณรงค์ให้เด็กรู้จักกิน รู้จักใช้ โดยให้เด็กแจ้งความประสงค์ปริมาณอาหารที่ต้องการรับประทาน โดยใช้สัญลักษณ์มือ เพื่อให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด ส่งผลให้เด็กตระหนักถึงความพอเพียงและประหยัด

- ห้องเรียนหลักสูตรพอเพียง เพื่อการปลูกฝังให้เด็กรู้จักความพอเพียง และสามารถเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะมีวิชาเรียนที่อบรมหลักสูตรพอเพียงในทุกสัปดาห์ ซึ่งแต่ละระดับชั้นจะได้รับความรู้แตกต่างกัน ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานจนกระทั่งเรื่องที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  

- ห้องเรียนเขียนภาษาไทย โรงเรียนจะให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะด้านการเขียนผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ โรงเรียนเน้นการสอบแบบอัตนัย เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ และฝึกเขียนอย่างถูกต้อง เนื่องจากเด็กไทยสมัยนี้ใช้ภาษาไทยผิดจำนวนมาก และละเลยการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติให้สืบต่อไป

- ห้องเรียน Cyber Clean for Kids หลักสูตรอบรมรู้ทันโลกออนไลน์ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสอนให้เด็กรู้จักเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงข้อมูลไม่พึงประสงค์

- กิจกรรมสานสายใยรัก โดยในทุกสัปดาห์จะมีแบบสอบถามให้นักเรียนและคุณพ่อ คุณแม่ ได้สรุปกิจกรรมที่ลูกๆ ได้ทำเพื่อพ่อแม่ ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กๆ รู้จักตอบแทนพระคุณพ่อแม่ และสร้างความใกล้ชิดในครอบครัวให้อบอุ่นมากขึ้น


นอกจากกิจกรรมดังกล่าว เบื้องต้น ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรม 5 รู้ ของเด็กไทยแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งทางโรงเรียนมีความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้รับทั้งความรู้ การนำไปใช้ กระบวนการวางแผนพัฒนา และการติดตามประเมินผลงาน จนส่งผลให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมแก่นักเรียนสูงสุด อย่างไรก็ตาม โรงเรียนมีความคาดหวังว่ากิจกรรมคุณธรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการอันหลากหลายนั้น จะสามารถเป็นต้นแบบในการบ่มเพาะคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมพัฒนาประเทศชาติและสังคมได้ต่อไป.

 

อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์คุณธรรมโรงเรียนนฤมลทินกิจกรรมDNAคุณธรรมพื้นฐานเด็กไทยวันเด็กแห่งชาติปี 2557