วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญครูทุกประเทศถกวิชาการ หามาตรฐาน 'ครูอาเซียน'

คุรุสภาเตรียมแผนเชิญครูผู้แทนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ถกวิชาการ หามาตรฐานครูในอาเซียน ชี้ปัญหาคือรัฐบาลไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวิชาชีพครู...

ศ.กิตติคุณ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภามีแผนจัดทำโครงการศึกษาวิชาชีพครูในอาเซียน ปี 2557 โดยจะเชิญผู้แทนครูของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนมาประชุม หารือ ทางวิชาการร่วมกัน เพื่อหาทางออกว่าวิชาชีพครูในอาเซียนมีปัญหาอะไร และควรมีมาตรฐานเป็นเช่นไร เพื่อให้นำผลที่ได้จากการหารือไปผลักดันวิชาชีพครูในประเทศของตนเองต่อไป

ทั้งนี้ "เท่าที่ได้ประมวลภาพครูในกลุ่มประเทศอาเซียน เบื้องต้น พบว่ามีปัญหาที่สำคัญ คือ คนที่เข้ามาเป็นครูไม่ค่อยมีคนเก่ง ยกเว้นประเทศเดียว คือ สิงคโปร์ ที่มีการคัดเลือกคนเก่งมาเป็นครู รวมถึงความก้าวหน้าของวิชาชีพครูในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ไม่ดึงดูดให้คนเข้ามาทำอาชีพครู ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกย่อง หรือเงินค่าตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพครูก็ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอ และที่สำคัญรัฐบาลก็ไม่ค่อยให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของวิชาชีพครูของประเทศในกลุ่มอาเซียน เห็นได้จากงบประมาณที่ให้กับด้านการศึกษายังมีไม่มาก ค่าตอบแทนพิเศษของครูก็ไม่ได้รับ ทั้งที่เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาทำกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้คนเรียนครู โดยให้ทุนการศึกษา แล้วยังรับประกันการมีงานทำ และให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าด้วย แต่หลายประเทศก็ยังไม่ได้ทำ" ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าว

นอกจากนี้ ศ.กิตติคุณ ไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของประเทศไทยนั้น คุรุสภาอาจจะจัดประชุมวิชาชีพครูในประเทศก่อน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอต่อที่ประชุมครูอาเซียน จากนั้นจะนำข้อสรุปที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครูให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป.

คุรุสภาเตรียมแผนเชิญครูผู้แทนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ถกวิชาการ หามาตรฐานครูในอาเซียน ชี้ปัญหาคือรัฐบาลไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวิชาชีพครู... 7 ม.ค. 2557 10:43 7 ม.ค. 2557 10:57 ไทยรัฐ