วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 08/01/57

ความผิดพลาดและล้มเหลวของอดีตไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นบทเรียนของปัจจุบันและอนาคต

ขอเพียงขยันและอดทนอนาคตที่สดใสอยู่ไม่ไกลเกิดเอื้อมแน่นอน


หมึกเขียว อาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มาฝาก คนสู้ชีวิต เช่นเคย ที่ งานคือเงิน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา) วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ปรัชญา จริยศึกษา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชา สังคมศึกษา Social Studies Education หรือ สาขาวิชาทางการศึกษา ต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษระดับดี ต้องมีผลการทสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (internet-based) ขึ้นไป หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป (ถ้ามี) มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการเรียนการสอนสังคมศึกษา มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ต้องไม่เป็นผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต:เกษียณก่อนกำหนด สนใจติดต่อที่ หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-5394-4210 ถึง 10 ม.ค.นี้ o คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับ ช่างเทคนิค 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศนศึกษา และ คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะฯ ปฏิบัติงานที่งานคลังและพัสดุ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขา บัญชีหรือการเงิน มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft PowerPoint ฯลฯ สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาด-ยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2561-3480, 0-2561-3484 ถึง 15 ม.ค.นี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไฟฟ้า เปิดรับถึง 15 ม.ค.นี้, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอก บัญชี หรือ การเงิน รับถึง 17 ม.ค.นี้ สอบถามและสมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2797-0999 ต่อ 1190 หรือดูที่ www.eng.ku.ac.th

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ ฝ่ายการเงินและบัญชี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชา การบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจทางการเงิน เทคนิคการตลาด เลขานุการ ธุรกิจการเกษตร การโรงแรม หรือ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป หรือ การจัดการสำนักงาน, เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา กลุ่มงานบริหาร ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชา การบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจทางการเงิน เทคนิคการตลาด/การตลาด เลขานุการ/ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ การจัดการทั่วไป/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป หรือ การจัดการสำนักงาน, นักโภชนาการ 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายโภชนาการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาทาง วิทยาศาสตร์การอาหาร การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาหารและโภชนาการ หรือ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้างถึง 30 ก.ย.2559 สอบถามและสมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี รพ.สิงห์บุรี โทร.0-3652-2507 ถึง 17 ม.ค.นี้

กรมการแพทย์ รับ นักโภชนาการ 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงฆ์ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทาง อาหารและโภชนาการ โภชนาการ โภชนาการวิทยา โภชนาการและการกำหนดอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทาง การอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เภสัชศาสตร์ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ รพ.สงฆ์ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 สอบถาม โทร.0-2640-9537 (-46) ต่อ 1300 (-1) ถึง 23 ม.ค.นี้

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค ระยะเวลาสัญญาจ้าง สิ้นสุด 30 ก.ย.2560 เพศชาย วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการทำงาน มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์พอใช้ สมัครที่ แผนธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบถาม กองสนับสนุนฯ โทร.0-2277-4300 รับถึง 24 ม.ค.นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ประจำโครงการหลักสูตรออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต/มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้านวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนและงานวิชาชีพด้านการออกแบบชุมชนเมือง มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในการสอนและบริหารจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ สนใจติดต่อที่ ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011, 3012 รับถึง 24 ม.ค.นี้

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ สมัครที่ หน่วยพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 สอบถามโทร.0-2441-4370 ต่อ 2816, 2817 ถึง 31 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (เน้นมานุษยวิทยา) ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน มานุษยวิทยา เน้น มานุษยวิทยากายภาพ หรือ มานุษยวิทยาโบราณคดี ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด สนใจติดต่อที่สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-5394-3546 รับถึง 31 ม.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาภูมิศาสตร์ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สอบถามและสมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 หรือดูที่ http://arts.tu.ac.th รับถึง 31 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้าน บัญชี การเงินการธนาคาร มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425- 5790 ต่อ 22143 ถึง 31 ม.ค.นี้.

หมึกเขียว

7 ม.ค. 2557 09:07 7 ม.ค. 2557 09:07 ไทยรัฐ