Thairath Logo
กีฬา

อึ้งผลวิเคราะห์สิบปีครูขาด 2 แสน

Share :

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเกษียณอายุราชการ 10 ปี ระหว่างปี 2557-2567 จำนวน 218,644 คน ศธ.เร่งวางแผนในการผลิตและพัฒนาครู...


นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเกษียณอายุราชการ 10 ปี ระหว่างปี 2557-2567 จำนวน 218,644 คนหรือร้อยละ 53.02 จากครูสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 412,352 คน โดยมีสาขาวิชาสังคมศึกษาเกษียณฯ มากสุด 52,145 คน รองลงมา วิทยาศาสตร์ 18,447 คน ภาษาไทย 15,947คน การงานอาชีพ 12,667 คน ศิลปะ 8,941 คน ภาษาต่างประเทศ 7,947 คน และคณิตศาสตร์ 6,265ตามลำดับ โดยที่ประชุมเห็นว่าต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบและทุกองค์กรหลัก เพื่อวางแผนในการผลิตและพัฒนาครู

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ 6 มาตรการที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA อาทิ สร้างความตระหนักแก่ผู้บริหาร ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบ PISA จัดหาข้อสอบและสร้างคลังข้อสอบตามแนว PISA สร้างบทอ่าน แบบฝึกหัด และบทเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่าน สร้างและใช้เครื่องมือมาตรฐาน เพื่อวัดความสามารถในการอ่าน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และความเข้าใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีผลคะแนน PISA ต่ำได้พัฒนาตนเองและสร้างความเข้มแข็งของระบบประเมินติดตามให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคะแนน PISA โดยเร็วๆ นี้จะมีการเปิดตัวศูนย์ขับเคลื่อน PISA.

อ่านเพิ่มเติม...
สุทธศรี วงษ์สมานครูขาดแคลนจาตุรนต์ ฉายแสงเกษียณอายุข้าราชการประเมินผลนักเรียนนานาชาติPISA