วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปี 58 'เด็กไทย' เสี่ยงอ้วน! เตี้ย! พัฒนาการไม่สมวัย

ปี 58 'เด็กไทย' เสี่ยงอ้วน! เตี้ย! พัฒนาการไม่สมวัย

  • Share:

กรมอนามัย เผย เด็กปฐมวัยเสี่ยงมีปัญหาด้านทุพโภชนาการ เร่งพัฒนาสื่อเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มทักษะการเรียนรู้เข้าไปในหลักสูตรในโรงเรียน

วันที่ 6 ม.ค. 57 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนักเรียนไทยมีโภชนาการสมวัย ว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน จาก 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่า นักเรียนมีภาวะอ้วน จำนวน 187,000 คน เตี้ย จำนวน 254,620 คน และผอม จำนวน 99,112 คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เด็กนักเรียนที่เตี้ยและผอม ในเรื่องสติปัญญา เรียนรู้ช้า ภูมิต้านทานโรคต่ำ ติดเชื้อได้ง่าย ส่วนเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือด สำหรับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสำรวจโภชนาการเด็กไทย พบว่า เด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ซึ่งตามหลักโภชนาการแล้วควรกินไม่ต่ำกว่าวันละ 12 ช้อนโต๊ะ กินขนมกรุบกรอบและดื่มเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวัน สูงถึงร้อยละ 67.4 ส่งผลให้เด็กไทยมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทั้งขาดและเกิน จากการคาดการณ์ในปี 2558 เด็กปฐมวัย 1 ใน 5 คน และเด็กนักเรียน 1 ใน 10 คน จะมีภาวะอ้วน

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวด้วยว่า การพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของนักเรียน ถือเป็นสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการและสุขภาพ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยเน้นการนำสื่อนวัตกรรม ฉบับทดลองใช้ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการนักเรียน ในโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย มาพัฒนาต่อยอดให้มีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม และง่ายต่อการนำไปใช้ขยายผลในระดับประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาจะเน้นการบูรณาการชุดความรู้ 5 เรื่อง ที่ยังเป็นปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ 1. ธงโภชนาการ 2. ผัก ผลไม้ 3. ลดหวาน มัน เค็ม 4. โรคอ้วนและการออกกำลังกาย และ 5. สุขอนามัยส่วนบุคคล (สุขภาพช่องปากและสุขภาพทั่วไปของนักเรียน) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ .. 2551 และสามารถประยุกต์ใช้กับบริบทของแต่ละโรงเรียนได้ทั้ง 4 สังกัด คือ สพฐ. กทม. เอกชน และเทศบาล

อย่างไรก็ดี การพัฒนาชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพนั้น สามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับครู เพื่ิอใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการด้านพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในและนอกห้องเรียน ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะชีวิตด้านอาหาร โภชนาการ การออกกำลังกาย ทันตสุขภาพ และการดูแลสุขภาพทั่วไปที่เหมาะสมตามวัย.

 

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้