วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รับฟังแก้ทะเลบางขุนเทียน

รับฟังแก้ทะเลบางขุนเทียน

  • Share:

“รายงานวันจันทร์”-ลดกระทบ สวล.-เลิกคันไม้ไผ่สร้างคันหิน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานครในพื้นที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบาง ขุนเทียน กทม. ระยะทางรวม 4.7 กม. เป็นพื้นที่ส่วนใต้สุดของกรุงเทพมหานคร ถูกขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนที่ไหลลงสู่อ่าวไทย มีลักษณะพื้นที่ราบดินตะกอนปากแม่น้ำที่ติดทะเล และมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงของน้ำทะเลตลอดเวลา ทำให้ชายฝั่งทะเลถดถอยและป่าชายเลนลดลง ถูกทะเลกัดเซาะประมาณ 1.4-4.5 เมตร/ปี

ที่ผ่านมา “รายงานวันจันทร์” เคยนำเสนอมาตรการแก้ปัญหาของ กทม.ที่มอบหมายให้ สำนักการระบายน้ำ (สนน.) ดำเนินการมาตรการชั่วคราว โดยก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ไปแล้วครั้งหนึ่ง

ล่าสุดนี้ สำนักการระบายน้ำ มีมาตรการถาวรในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนแล้ว มาตรการนี้จะเป็นอย่างไร และมีการดำเนินการถึงขั้นใด คุณอดิศักดิ์ ขันตี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ จะมาชี้แจงให้ทราบ

-------------------------------------------

 

ถาม-สนน.มีมาตรการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนอย่างไรต่อไป

อดิศักดิ์–ขณะนี้ สนน.เตรียมมาตรการแก้ไขถาวรไว้แล้ว โดยได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างทีกรอยน์ (T-Groins) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยก่อสร้างคันหินรอดักตะกอนรูปตัวที (T-Groins) ความยาวประมาณ 6,970 เมตร รวมถึงงานติดตั้งเสาและป้ายเครื่องหมายเดินเรือ จำนวน 176 แห่ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2561)

ถาม-จะเริ่มเดินหน้าก่อสร้างได้เมื่อไหร่

อดิศักดิ์–เนื่องจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในทันที เพราะอยู่ในประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังนั้น หลังจากนี้ กทม.จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษา เพื่อทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติเป็นขั้นตอนต่อไป สนน.จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างทีกรอยน์ (T-Groins) ได้

ถาม-จะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นานแค่ไหน

อดิศักดิ์–สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษา (EIA) นั้น สนน.ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้วตามสัญญาเลขที่ สนน.176/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กันยายน 2558 วงเงินค่าจ้าง จำนวน 25,989,787.60 บาท

ทั้งนี้ สนน.จะต้องจัดทำประชาพิจารณ์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนทั้งหมด 3 ครั้งซึ่งครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยจากการรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่ได้คัดค้านกับการก่อสร้างคันหินรอดักตะกอนรูปตัวที (T-Groins) เพียงแต่อยากให้สนน.ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้รอบด้านถึงอนาคต และหลังจากนี้จะต้องเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิด เห็นอีก 2 ครั้ง และคาดว่าจะยื่นขอ EIA ได้ประมาณเดือนตุลาคม 2557.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้