วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขตแจ้งเตือนเจ้าของที่ดิน ยื่นแบบรายการชำระภาษี


นายนพกิจ สัญญานุจิต ผอ.เขตจตุจักร เปิดเผยว่า ขอให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งแปลงที่ดินนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่เขตฯ ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ตามแบบ ภ.บ.ท.5) ที่ฝ่ายรายได้ ชั้น 5 สำนักงานเขตจตุจักร ภายในวันที่ 31 ม.ค.57 ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโปรดนำหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากร (ในกรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นแบบ) และสำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมรับรองเอกสารทุกฉบับประกอบการยื่นแบบด้วย ในกรณีที่มายื่นด้วยตนเองไม่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผอ.เขตพระโขนง  เปิดเผยว่า เขต ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระ ค่าภาษีแต่ละประเภทภายในกำหนด ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ณ สำนักงานเขต ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ สำนักงานเขต ซึ่งได้จดทะเบียนในท้องที่นั้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ สำนักงานเขต ซึ่งที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557.

ขอให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งแปลงที่ดินนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่เขตฯ ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ตามแบบ ภ.บ.ท.5) ที่ฝ่ายรายได้ ชั้น 5 สำนักงานเขตจตุจักร ภายในวันที่ 31 ม.ค.57 ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโปรดนำหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากร ... 4 ม.ค. 2557 01:35 4 ม.ค. 2557 01:35 ไทยรัฐ