Thairath Logo
กีฬา

สอศ.สั่งโละ "อยากเรียนต้องได้เรียน"

Share :

พร้อมล็อกจำนวน 30 คนต่อห้อง “ชัยพฤกษ์” ชี้เหตุฉุดคุณภาพเด็กอาชีวะ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อยู่ระหว่างการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาด้วยระบบโควตาเพื่อเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้มาสมัครเข้าเรียนระบบโควตาเต็มจำนวนแล้ว อาทิ วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับนักเรียนเข้าเรียนด้วยระบบโควตา เต็มจำนวนที่รับได้ 200 คนแล้ว ทั้งนี้ ดูแนวโน้มแล้วในปีการศึกษานี้จะมีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่แน่นอน ส่วนจะมากน้อยขึ้นอยู่สภาพพื้นที่ ของวิทยาลัย ซึ่งสาขายอดนิยมยังเป็น ช่างยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ธุรกิจคอมพิวเตอร์

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ส่วนการรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะทั่วไปจะเปิดรับช่วงเดือน มี.ค. หลังจากที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับนักเรียนเข้าเรียนต่อเสร็จแล้ว ซึ่งในปีการศึกษานี้ สอศ.ตั้งเป้ารับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 239,100 คน เพิ่มขึ้น 50,000 คน ระดับ ปวส. 143,000 คน เพิ่มขึ้น 30,000 คน โดยจะเน้นกระจายโอกาสให้เด็กเข้าไปเรียนในวิทยาลัยที่อยู่รอบนอก หรือวิทยาลัยที่มีคนเข้าเรียนน้อยเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาประจำจังหวัดที่จะมีเด็กแน่น และล้นมาก ดังนั้น จะมีการกำหนดจำนวนรับ ไม่ให้เปิดรับแบบไม่อั้น แต่จะกำหนดนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 30 คน จากเดิมนักเรียนต่อห้องอาจจะมากถึง 40 กว่าคน ทั้งนี้ จะให้เป็นดุลพินิจของกรรมการอาชีวะในระดับจังหวัด ที่จะกำหนดจำนวนรับของแต่ละวิทยาลัยในจังหวัด  การรับนักเรียนนักศึกษาจะไม่เปิดตามนโยบายอยากเรียนต้องได้เรียนเหมือนที่ผ่านมา  เพราะทำให้การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ ดังนั้น ในปีนี้นอกจากการล็อกจำนวนการรับนักเรียนต่อห้องแล้ว หากวิทยาลัยไหนล้นอาจต้องกระจายผู้เรียนไปยังวิทยาลัยรอบนอกหรือแนะแนวให้เรียนสาขาอื่นที่ยังว่าง อย่างไรก็ตาม การจำกัดจำนวนผู้เรียนคงไม่มีผลต่อนโยบายการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวะ เนื่องจากนโยบายนี้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องมาเรียนที่ สอศ.เพียงอย่างเดียว แต่สามารถไปเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้.

อ่านเพิ่มเติม...
การศึกษาชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์อาชีวศึกษาเลขาธิการ กอศ.นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนโควตา