วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จับผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเหล้า-บุหรี่ช่วงปีใหม่ได้ 154 ราย

จับผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเหล้า-บุหรี่ช่วงปีใหม่ได้ 154 ราย

  • Share:

ผลการตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเหล้าและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ใน 6 จังหวัด รวม 6 วัน ลงโทษผู้กระทำผิดจำนวนรวม 154 ราย ประกอบด้วยกระทำผิดกฎหมายเหล้า 98 ราย ผิดกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 56 ราย ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร จุดที่พบคือไม่ติดป้ายห้ามสูบและยังมีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ...

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 57 นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในเทศกาลปีใหม่นี้ กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสำนักโรคไม่ติดต่อ สุ่มสำรวจการขายสุราในสถานที่ห้ามขายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งครอบคลุมสถานที่หลายแห่ง แต่ครั้งนี้สำรวจในสถานที่ห้ามขาย 2 แห่งเท่านั้น คือ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและสวนสาธารณะ และสุ่มสำรวจการขายในเวลาห้ามขายตามกฎกระทรวงที่กำหนดให้ผู้ที่รับอนุญาตขายสุราประเภท 3 และประเภท 4 พ.ศ.2548 ขายสุราได้ในช่วงเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. ทั้งนี้เพื่อประเมินความยากง่ายในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ช่วงคือวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใน 19 จังหวัด ดังนี้ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ชลบุรี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี พิจิตร พิษณุโลก นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และพัทลุง

นายแพทย์นพพร กล่าวต่อว่า ผลการสำรวจในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในปั๊มน้ำมันทั้งหมด 566 แห่ง พบการกระทำผิด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1 โดยพบบนถนนสายหลัก 4 แห่ง ลดลงจากการสำรวจในรอบแรกวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 2 และบนถนนสายรอง 3 แห่ง ลดลงจากการสำรวจวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 4  และสำรวจสวนสาธารณะ 50 แห่งพบการกระทำผิด 1 แห่ง ลดลงจากการสำรวจวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 3 ส่วนผลการสำรวจการขายสุราในเวลาที่ห้ามขาย สำรวจทั้งหมด 2,313 แห่ง พบการกระทำผิด 20 แห่ง ลดลงจากการสำรวจวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 3 โดยพบการกระทำผิดบนถนนสายหลัก 11 แห่ง และพบในถนนสายรอง 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1 เหตุผลการกระทำผิดทั้ง 2 ประเภท คือไม่ทราบกฎหมายร้อยละ 13 ลดลงจากการสำรวจวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่พบร้อยละ 24 และอีกร้อยละ 87 รู้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง มากกว่าการสำรวจวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่พบร้อยละ 76 โดยให้เหตุผลว่า ต้องการมีรายได้มากถึงร้อยละ 59 รองลงมาให้เหตุผลว่า ไม่ได้ตั้งโชว์ให้เห็นแต่สามารถขอซื้อได้ตลอดร้อยละ 24 กลัวเสียลูกค้าประจำซึ่งเท่ากับคิดว่าไม่เคยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง จริงจังร้อยละ 9

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการออกตรวจสอบการจำหน่ายเหล้าในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งในปีนี้ได้บูรณาการตรวจควบคู่ไปกับการควบคุมการบริโภคยาสูบด้วย ผลการตรวจตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556-วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เลย ลำพูน และเชียงใหม่ โดยตรวจสอบการจำหน่ายเหล้าทั้งหมด 264 ราย พบการกระทำผิดและได้ดำเนินคดีจำนวน 98 ราย จากการกระทำผิดตามกฎหมายในฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ดังนี้

1. การโฆษณา สื่อสารการตลาด จำนวน 67 ราย มีโทษสูงสุดจำคุก 1 ปี ปรับ 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 50,000 บาทจนกว่าจะเลิกโฆษณา 2.การขายด้วยวิธีการต้องห้าม เช่น ลดแลกแจกแถม ชิงโชคชิงรางวัล เป็นต้น จำนวน 24 ราย มีโทษสูงสุดจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3.ขายในสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น ขายในร้ายขายยา ขายในสวนสาธารณะ ปั๊มน้ำมัน จำนวน 9 ราย มีโทษสูงสุดจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 4.ขายให้บุคคลอายุน้อยกว่า 20 ปี จำนวน 2 ราย มีโทษสูงสุดจำคุก 1 ปี ปรับ 20,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ผู้กระทำผิด 1 รายอาจจะทำผิดหลายฐานความผิด

สำหรับผลการตรวจสอบผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556-1 มกราคม 2557 พบจำนวน 56 ราย ฐานความผิดดังนี้ คือไม่จัดสถานที่สาธารณะที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ พบมากที่สุดคือร้านอาหาร เช่น ไม่ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ และยังมีการสูบบุหรี่ในห้องที่มีไม่มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งตามกฎหมายนั้น ร้านอาหารทั้งบริเวณที่อยู่ในห้องปรับอากาศและบริเวณภายนอกที่มีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ต้องจัดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดรายละ 20,000 บาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้