วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คณะปฏิรูปประเทศไทย

คณะปฏิรูปประเทศไทย

โดย ซี.12
3 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

ผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่มาแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณของความสงบเรียบร้อยภายในประเทศที่มีความขัดแย้งมายาวนานข้ามปี

ทางออกของประเทศไทยจะไปทางไหนกัน จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิรูปขจัดสิ่งเลวร้ายที่หยั่งรากลึกลงไปทุกวันได้อย่างไรยังไม่มีคำตอบ

ในเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจกันและกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีความชอบธรรมในการดำเนินการ ต่อให้มีการตั้งสภาปฏิรูประเทศไทยจากฝ่ายกุมอำนาจรัฐหรือให้มีสภาประชาชนจากฝ่ายต่อต้านเผด็จการเสียงข้างมากก็ไม่อาจจะสำเร็จลุล่วงไปได้

จึงขอเสนออีกแนวทางหนึ่งในการดำเนินการนั่นคือการมี คณะปฏิรูปประเทศไทย ขึ้นมาจัดการวางระบบระเบียบการจัดการประเทศไทยเสียใหม่ ทั้งกติกาการเลือกตั้งที่เข้มแข็งรัดกุม มาตรการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่เด็ดขาดจริงจัง และวางแนวทางควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนที่แท้จริง

คณะปฏิรูปประเทศไทย ที่ต้องรับผิดชอบภารกิจอันนี้จำเป็นต้องใช้บุคคลที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จริงๆ และเมื่อจัดตั้งขึ้นมาแล้วต้องเป็นที่ยอมรับนับถือจากทุกฝ่าย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดไว้ในมาตรา 3 วรรคแรกว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหา-กษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”

เมื่อต้องการคนมาทำหน้าที่สร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองก็ต้องใช้คนที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจนี้

นั่นคือผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และ ประธานศาลฎีกา

สำรวจดูเบื้องต้นแล้วเรามี อดีตประธานรัฐสภา ที่ยังมีชีวิตอยู่ 13 คน อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ยังมีชีวิตอยู่ 12 คน ประธานศาลฎีกาและ อดีตประธานศาลฎีกา ที่ยังมีชีวิตอยู่ 14 คน

ตัวเลขนี้อาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไม่เกิน 1-2 คน สรุปแล้วประเทศไทยมี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ที่เข้าลักษณะนี้อยู่ในราว 37-39 คนบวกลบสำหรับผู้อาวุโสที่สุขภาพไม่อำนวยให้ทำหน้าที่อันหนักหน่วงนี้หรือยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่กล้าเข้าประเทศมาทำหน้าที่ได้

ทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานอำนาจอธิปไตยทั้งสามด้านมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินมาแล้ว โดยในจำนวนนี้มีบ้างบางคนที่มีแนวทางความคิดไปในแนวทางเดียวกับรัฐบาลที่ยึดกุมอำนาจอยู่ในปัจจุบัน และก็มีคนที่มีแนวทางความคิดไปในทางตรงกันข้ามด้วยเช่นกัน

ถ้าหากมาป็นตัวแทนของทุกฝ่ายในที่ประชุมเดียวกัน ช่วยกันถกแถลงวางแนวทางร่วมกันจนได้ข้อยุติที่ดีเชื่อว่าประเทศสามารถเดินหน้าไปได้

แต่ประการสำคัญต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนกว่า คณะปฏิรูปประเทศไทย จะลุล่วงภารกิจสมบูรณ์แล้วมาเริ่มต้นกันใหม่.


“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้