Thairath Logo
กีฬา

งานคือเงิน 01/01/57

โดย หมึกเขียว
1 ม.ค. 2557 05:00 น.
Share :

ความสำเร็จไม่มีขาย ต้องแลกด้วย ความขยัน อดทนและพยายามเพื่อก้าวถึงหลักชัยของชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิ

เริ่มต้นวันแรกของ ปี “ม้าโลดแล่น” 1 มกราคม 2557 หมึกเขียว ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนขยัน และสู้ชีวิต ทุกคนนับถือ จงดลบันดาลประทานพรให้เป็นปีแห่งความสุข ความสำเร็จในชีวิตของทุกคน

สำหรับคนที่ยังเล็งหาตำแหน่งงานโดนใจ แวะมาเลือกจับจองกันได้ที่ งานคือเงิน เสมอ

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานในสังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก หรือ อยู่ระหว่างการรออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา (ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา) สาขาวิชาทาง สัตวศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สนใจติดต่อที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-3910 ต่อ 22140 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 รับถึง2 ม.ค.นี้ 

กรมการเงิน ทหารบก รับ นายทหารประทวนหญิง 10 อัตรา และ นายทหารประทวนชาย 50 อัตรา อายุ 18–25 ปี (ยกเว้นเพศชายที่เกิด พ.ศ.2536-2537 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ  ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497) วุฒิ ประกาศนีย-บัตรวิชาชีพ สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง มีความประพฤติเรียบร้อย ในการ สอบคัดเลือกจะมีการเพิ่มคะแนนให้ บุตรทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ฯ 10 ใน 100 คะแนน นักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร 3 ถึง 5 ใน 100 คะแนน บุตรของทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังรับราชการ หรือเคยรับราชการใน ทบ.มาก่อน (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิด บกพร่องต่อหน้าที่) 2 ใน 100 คะแนน ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการ 5 ใน 100 คะแนน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการสังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลา ปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นผู้ที่ถูกปลด เนื่องจากมีความบกพร่อง) 5 ใน 100 คะแนน สนใจสอบถามและสมัครที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2297-7624
รับถึง 3 ม.ค.นี้ 

กองทัพอากาศ รับ พนักงานตัดผม 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญาถึง 30 ก.ย.2559 วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น)/ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ใช้และบำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สมัครที่ กองกำลังพล กองบังคับการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับถึง 3 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขยายเวลารับ นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์, นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์, นักฝึกอบรมและการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท ทางด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือเทียบเท่า, นักโสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สอบถามและสมัครที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.kmutt.ac.th รับถึง 3 ม.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ ระดับ A–5สาขากฎหมายอาญา 2 อัตรา, อาจารย์ ระดับ A–5สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 อัตรา, อาจารย์ ระดับ A–5 สาขากฎหมายมหาชน 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอกทางกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน กพ.รับรอง หากมีผลการสอบ TOEFL คะแนน 550 ขึ้นไป หรือ ผ่านการสอบภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบได้เท่ากัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี จากวันคัดเลือก สามารถนำคะแนนมาเป็นเกณฑ์ผ่านวิชาภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องสอบ หรือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm. chula. ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 รับถึง 6 ม.ค.นี้

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา หน่วยงานศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคนานาชาติ อายุไม่เกิน 30ปี วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟังและ ชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ทำงานนอกเวลาราชการได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (หากมีประสบการณ์การทำงานที่ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาบวกค่าประสบการณ์เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ) สมัครที่ หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ถึง 10 ม.ค.นี้

กรมสรรพสามิต รับ นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์, นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาที่ กพ. รับรอง หรือ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทาง การบริหาร สมัครที่ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2241-4775 ถึง 10 ม.ค.นี้ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทาง วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร (เทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ หรือ การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ ทาง การอาหาร ทาง อาหารและโภชนาการ สอบถามและสมัครที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ถึง 14 ม.ค.นี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รับ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนมาตรฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน และหลักปฏิบัติในการรับ–จ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ–จ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะรักษาคุณภาพของผลงาน มีความสามารถในการอธิบายถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการทำงานด้านบัญชี จัดทำตรวจสอบงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี สามารถปฏิบัติงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ยินดีและเต็มใจในการให้บริการ ใส่ใจการให้ข้อมูล และติดตามงานแก่ผู้รับงานอย่างต่อเนื่อง, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาทาง โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษา การใช้โสตทัศนูปกรณ์และการบำรุงรักษา สามารถปฏิบัติงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีความยินดี เต็มใจ จริงใจในการให้บริการ ใส่ใจในการให้ข้อมูล แก้ไขปัญหาและติดตามงานแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศคำสั่ง ตลอดจนมาตรฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะรักษาคุณภาพของผลงาน ทั้งสองตำแหน่งต้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ (หากสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของสำนักงาน กพ. หรือสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ Smart for Recruitment (Smart for work) ของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อายุไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้แทนการทดสอบด้าน Aptitude Test ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาจัดสอบได้) ต้องปฏิบัติงานประจำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และสามารถปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เป็นครั้งคราวได้ หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สอบถาม และสมัครที่ งานบริหารศูนย์พัทยา (ดบ.214) อาคารโดมบริหาร ชั้น 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือที่ งานบริหารศูนย์พัทยา อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0-3825-9050 (-55) ต่อ 6010, 6063 รับถึง 25 ม.ค.นี้

ปิดท้ายด้วยข่าวจาก กรมสรรพากร เปิดรับการทดสอบเป็น “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” ครั้งที่ 32 ผู้ที่มีวุฒิ ปริญญาตรี สาขาทางการบัญชี สมัครผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.th สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร โทร.0-2272-9170, 0-2272-9818 หรือดูที่ www.rd.go.th รับสมัครถึง 16 ม.ค.นี้.

หมึกเขียว

อ่านเพิ่มเติม...
งานคือเงินหมึกเขียวหางาน