วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ธรรมะ-พร' ดีๆ...รับปีใหม่

'ธรรมะ-พร' ดีๆ...รับปีใหม่

  • Share:

"ปีใหม่" แล้วเหรอ...ไวเกินไปมั้ย??? แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะทุกคน จะว่าไปกับ 365 วันที่ผ่านมา เชื่อเลยว่า หลายคนคงเหน็ดเหนื่อยจากการงาน บางคนคงเมื่อยล้ากับความคิด บางคนก็เศร้าโศกผิดหวัง หลังอะไรๆไม่ลงล็อกเข้าเป้าตามที่คาดหวังไว้ "ไทยรัฐออนไลน์" จึงรวบรวมธรรมะ หรือข้อคิดดีๆ มาฝากแฟนไทยรัฐกัน เผื่อบางคนกำลังท้อถอย บางคนกำลังจมทุกข์ สละเวลามาอ่านสักเล็กน้อย เผื่อจะมีกำลังใจขึ้น

 

 

เริ่มต้นที่พรปีใหม่ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ที่กล่าวให้พรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย ประจำปี 2557 ไว้ ใจความว่า "ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ขออำนวยอวยพร โดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอท่านทั้งหลาย จงรักษากายวาจา ให้ดี จงควบคุมใจ ให้ดี จงเพิ่มพูนปัญญา ให้ดี ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง และความสงบ จะมีแก่ท่านทั้งหลาย ตลอดปีและตลอดไป"

 

 

ด้านนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ผู้นำศาสนาอิสลาม อวยพรปีใหม่ความตอนหนึ่งว่า "ท่ามกลางความศิวิไลซ์บนโลกนี้ แต่คุณธรรม จริยธรรมกลับเสื่อมโทรมสวนทางกัน ปีเก่า หรือปีใหม่ เป็นเพียงเครื่องมือที่ส่งสัญญาณ เตือนภัยของชีวิตเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ การประกอบคุณงามความดี ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม การรู้รักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน นั่นคือ ทางรอดนำพาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติไปสู่ความศิวิไลซ์อย่างแท้จริง ข้าพเจ้าขอพรจากองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าโปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยประสบความสุข มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลในสิ่งนั้น"

ส่วนมุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอริกแห่งประเทศไทย อวยพรปีใหม่ ตอนหนึ่งว่า "คริสตชนเชื่อว่า พระเจ้า คือ องค์สันติที่แท้จริง และพระองค์ทรงปรารถนาให้ประชากรทุกคนมีสันติสุขในชีวิตด้วย  ขอให้เราร่วมกันสร้างและพัฒนา วัฒนธรรมแห่งความรัก ให้เกิดขึ้นที่ละเล็กละน้อยในตัวเรา ในครอบครัว ในชุมชนของเราจนกลับกลายเป็น ของขวัญ เพื่อให้สังคมไทยของเรามีความสงบสุขสันติแท้จริง  ข้าพเข้าขออธิษฐานต่อองค์พระเจ้าองค์สันติแท้จริงได้โปรดอำนวยพรแด่พี่น้อง ทุกท่าน โปรดให้มีน้ำใจไมตรีและเอื้ออารี สมานฉันท์ ที่แต่ละคนมีต่อกัน ได้เกิดความแน่นแฟ้นและยังผลให้มีสันติสุขในชีวิต หน้าที่การงาน ตลอดปี และตลอดไป"

ขณะที่ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ หัวหน้าพราหมณ์ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อวยพรปีใหม่ตอนหนึ่งว่า "สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศทุกวันนี้ เป็นอุทาหรณ์ให้เราจงระมัดระวังที่จะประคับประคองจิตใจให้ทำหน้าที่ด้วยความ ไม่ประมาท ที่จะทำกิจของตนให้ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  โดยไม่ละเมิดศีลธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมของมนุษย์ เรียกว่า พรหมวิหารธรรม 4  เมตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อย่างน้อยให้ภาวนาคุณธรรม 4 ดังกล่าว เข้าไปในจิตใจ ของตนทำให้เรามีความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในวาระปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สันติ ขอให้ความทุกข์โศก โรคภัย จงบรรเทา ขอให้กุศลผลบุญที่ได้บำเพ็ญ จงเป็นปิติในใจของท่าน ขอให้ประเทศชาติ สังคมของเรา มีความสุข สันติ เทอญ โอมศานติ ศานติ ศานติ"

เช่นเดียวกับ นายมานิต สัจจมิตร นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา หรือศาสนาซิกข์ อวยพรปีใหม่ความว่า "ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อพระมหาคัมภีร์ศิริคุรุครันถ์ ซาฮิบ พระศาสดานิรันดร์กาลแห่งศาสนาซิกข์ โปรดประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดไป และขออวยพรให้ศาสนิกชนชาวไทยทุกศาสนา มีความสุข ความเจริญ  ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม พึ่งระลึกเสมอว่า มวลมิตร ไม่ใช่ศัตรู ไม่ใช่ผู้แปลกหน้า พยายามหาความเหมือนในความต่าง ไม่ใช่หาความแตกต่างในความเหมือน ถ้าเราปฏิบัติได้ดังนี้ ความสามัคคี และความสมานฉันท์ จะบังเกิดอย่างมั่งคงและยั่งยืน"

นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิต ยังแนะให้พูดดี คิดดี รับปีใหม่ เพราะคำพูดที่ดีสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ ที่จะช่วยสร้างความสุขและกำลังใจ ที่จะทำให้ได้รับมิตรภาพมากมาย ซึ่งคำพูดที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถจะทำได้ ก็คือคำพูดที่แสดงถึงความชื่นชม ซึ่งจะทำให้ผู้ได้รับคำชมเห็นคุณค่าของตัวเอง เกิดพลังใจ มีความเชื่อมั่นในการทำสิ่งดีๆ

อย่างไรก็ตาม สำหรับในครอบครัว การดุด่าว่ากล่าว โต้เถียง หรือพูดจาด่าทอเสียดสีกัน แม้เพียงเล็กน้อย แต่หากเกิดขึ้นบ่อย และสะสมเป็นระยะเวลานาน จะกลายเป็นความรุนแรงที่ทำให้เกิดแผลในใจ ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ ดังนั้นในวาระขึ้นปีใหม่ 2557 จึงอยากขอให้คนไทยคิดดี ทำดี พูดดี เพื่อนำสิ่งดีๆ เข้ามาสู่ชีวิต

ส่วนอีกสิ่งหนึ่ง ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอ "ส.ค.ส.พระราชทาน" จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล่าสุด ไทยรัฐออนไลน์ได้สอบถามไปยังสำนักราชเลขาธิการ ทราบว่า ปีนี้ยังไม่ได้พระราชทางลงมา แต่ถ้าใครสนใจ ส.ค.ส.พระราชทานในอดีตทั้งหมดตลอด 26 ปีที่ผ่านมา ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการ http://www.ohm.go.th/th/monarch/card ได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้