ไลฟ์สไตล์
100 year

ครม.ไฟเขียวโอนอำนาจให้ อปท. ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

ไทยรัฐออนไลน์
10 ก.ย. 2556 21:00 น.
SHARE

ครม.ไฟเขียวโอนอำนาจให้ อปท. ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน รวมทั้งมีอำนาจห้ามบุคคลเข้าไปในโบราณสถาน  จัดหาประโยชน์ และเรียกเก็บค่าเข้าชม ...

วันที่ 10 ก.ย. นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอขอความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. ….. และขอให้แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. คณะที่ 2 (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) ดังนี้ 1. ร่างมาตรา 4 นิยามคำว่า “โบราณสถาน” ให้แก้ไขเป็น “หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ที่โดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวกับวัตถุที่พบอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม หรือโบราณคดี และให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบห้าปีขึ้นไป” 2. ร่างมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ให้แก้ไขจาก “ภายในหกสิบวัน” เป็น “ภายในเก้าสิบวัน” แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.นั้น ได้กำหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง รักษา และทำนุบำรุงโบราณสถาน พร้อมทั้งมีอำนาจกำหนดเขตโบราณสถาน บริเวณโดยรอบ และเขตโบราณสถานต่อเนื่องด้วย ขณะเดียวกัน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอำนาจประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตโบราณสถานและเขตโบราณสถานต่อเนื่อง รวมทั้งมีอำนาจห้ามบุคคลเข้าไปในโบราณสถานทั้งหมดหรือบางส่วน จัดหาประโยชน์ และเรียกเก็บค่าเข้าชมจากประชาชน

นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการออกใบอนุญาต 2 กรณี คือ ใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ และห้ามส่งหรือนำโบราณวัตถุไม่ว่าจะได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ หรือศิลปวัตถุที่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว ออกนอกราชอาณาจักร โดยการกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ หากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน อธิบดีมีอำนาจสั่งพักใช้ จนถึงเพิกถอนใบอนุญาตนั้น

“กำหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือชิ้นส่วนของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร ออกนอกราชอาณาจักร และการนำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบ การกำหนดให้มีคณะกรรมการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน รวมทั้งกำหนดให้จัดตั้งกองทุนโบราณคดี เพื่อใช้จ่ายในกิจการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน และโบราณคดี และให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนโบราณคดี รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และกำหนดให้กองทุนโบราณคดีประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมา และทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโบราณคดีโดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน” นายสนธยา กล่าว.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 11:14 น.