ไลฟ์สไตล์
100 year

ปตท.เตรียมปลูกป่าต่อเนื่องอีก 7 พันไร่ในจ.น่าน

9 พ.ค. 2555 14:15 น.
SHARE

ปตท.เตรียมปลูกป่าเพิ่มอีกประมาณ 7,000 ไร่ ในจ.น่าน เพื่อสนองแนวพระราชดำรัสของในหลวงเรื่องการปลูกป่าต้นน้ำ รวมทั้งเพื่ออากาศสดใส และเพื่อประโยชน์สู่ประเทศอย่างยั่งยืน หลังจากได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง...

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อีกทั้งยังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชนผ่านโครงการต่างๆ โดยนิยามคำว่า CSR ที่เข้าใจได้ง่าย และชัดเจนยิ่งขึ้นว่าหมายถึง ความห่วงใย ใส่ใจ (Care) การแบ่งปัน (Share) และ ความเชื่อใจ (Respect) ซึ่งการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จะต้องได้รับการยอมรับและความเชื่อใจจากชุมชนและสังคมเป็นหลัก เพื่อนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน

ที่ผ่านมา โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจที่หลายคนรู้จักกันดี คือ “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 1 ล้านไร่” ซึ่ง ปตท. ร่วมกับประชาชนดำเนินการปลูกป่าจนครบ 1 ล้านไร่ และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี 2545 ณ พื้นที่ป่าชายเลน แปลงปลูกป่า FPT 29 และ 29/3 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ และมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนชุมชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมปลูกป่ากับ ปตท. ซึ่ง “บันทึกแห่งภาพประวัติศาสตร์” ในครั้งนั้น ชาวไทยในช่วงวัยหนึ่งได้เก็บภาพนั้นไว้ในหัวใจ และตั้งปณิธานที่จะรักษาผืนป่าถวายพระองค์ตลอดไป ทำให้เรายังคงมีผืนป่าที่สมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน

จากวันนั้นถึงวันนี้ ผืนป่าที่ปลูกใน “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 1 ล้านไร่”  เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยจากการวิจัยการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ พบว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากจะได้เรื่องของอากาศ ลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังมีประโยชน์ในแง่ของความยั่งยืนของชุมชนที่อยู่รอบป่าได้อาศัยประโยชน์จากป่าอีกด้วย

ทั้งนี้ โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่าฯ 1 ล้านไร่ ในด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2537 – 2551 ผืนป่าในโครงการปลูกป่าฯ ของ ปตท. ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 18.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นมูลค่าเก็บกักคาร์บอนได้กว่า 6,000 ล้านบาทต่อตันคาร์บอน และสามารถปล่อยออกซิเจนสู่บรรยากาศได้จำนวน 14.5 ล้านตันออกซิเจน คิดอย่างง่ายๆ ก็คือสามารถรองรับการหายใจของมนุษย์ตลอดชีวิตได้ถึง 1.5 ล้านคน นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมให้ชุมชนคิดเป็นมูลค่าปีละ 2,000 ล้านบาททีเดียว

ปัจจุบัน ปตท. ยังคงให้ความสำคัญและมุ่งในเรื่องของการดูแลรักษาป่าในระยะยาวเพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนให้รักและหวงแหนผืนป่า เพื่อให้ป่าที่ปลูกเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ หรือเป็น “ป่าถาวร” ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)   การอบรมยุวชน ปตท. รักษาป่า การอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นต้น  อีกทั้ง เมื่อปี 2553 ปตท. ยังได้จัดกิจกรรม “1 ล้านกล้า ถวายพ่อ” เชิญชวนคนไทยให้ร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สวยงามอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งปัจจุบัน ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานดังกล่าวได้กลายเป็น “ทุนธรรมชาติ” และทุนสังคม” สำคัญ    ที่เอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยนานัปการ ในปีนี้ ปตท. ยังมีแผนที่จะปลูกป่าเพิ่มเติม ประมาณ 7,000 ไร่ ที่จังหวัดน่าน ในเร็วๆ นี้ อีกด้วย เพื่ออากาศที่สดใส เพื่อประโยชน์สู่ประเทศอย่างยั่งยืน และที่สำคัญเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการปลูกป่าต้นน้ำอีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 15:29 น.