ข่าว
100 year

FTA...ช่วยเกษตรกรรับมือ AEC

ดอกสะแบง30 เม.ย. 2555 05:00 น.
SHARE

กองทุน FTA...เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งภาครัฐได้ให้ สำรองเม็ดเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้นำไปพัฒนาโครงสร้างในภาคเกษตรกรรมให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

คุณอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กองทุน FTA ภาคเกษตร) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า...ว่า

...ในปี 2558 ไทยเราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของเศรษฐกิจไทย ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า แรงงานและทุนได้อย่างเสรี...จึงตระหนักถึงผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้น

โดยเฉพาะกับการแข่งขันทางการค้าที่จะทวีความรุนแรง ยิ่งในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันแล้ว แต่ละประเทศสมาชิกมีการผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้เกษตรกรมีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์

ฉะนั้น เกษตรกรที่เสียประโยชน์จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น...!!!

อย่างไรก็ตาม...ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ ในปี 2549 เป็นต้นมา ได้อนุมัติจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันไปแล้ว 14 โครงการ 7 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว กาแฟ ชา ปาล์มน้ำมัน สุกร โคนม และโคเนื้อ คิดเป็นวงเงินประมาณ 544.80 ล้านบาท

โดยเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ ได้นำไปดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น รวมถึงการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

ขณะนี้...อยู่ระหว่างการพิจารณาจะให้ความช่วยเหลืออีก 8 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าโคเนื้อ 3 โครงการ  สินค้าโคนม  1 โครงการ สินค้าผัก 1 โครงการ สินค้าพริกไทย 1 โครงการ สินค้าข้าว 1 โครงการ และสินค้าปลากะพงขาว 1 โครงการ...คิดเป็นวงเงินราวๆ 238.54 ล้านบาท

ส่วน...สินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ก็ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA ได้เช่นกัน โดยจัดทำเป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ...ส่งให้กองทุน FTA สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพิจารณา

...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-9036 และ 0-2561-4726 หรือทาง WWW2.oae.go.th/FTA E-mail: fta.oae.go.th...เวลาราชการ.

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้