ข่าว
100 year

วิจัยแก้ปัญหาภาคใต้

ซี.1220 ธ.ค. 2554 05:00 น.
SHARE

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหากันหลากหลายแต่ไม่เคยสำเร็จชัดเจนสักที

มี เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง กระบวนการสร้างความเป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีการดำเนินงานของศูนย์ยะลาสันติสุข ซึ่ง นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในขณะที่เรียน (ปัจจุบันเป็น ผูุ้้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) ในฐานะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 23 เป็น ผู้วิจัย และได้รับรางวัลชมเชย จาก วปอ.นั้นมีประเด็น ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเช่นกันโดยระบุว่า

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นเรื่องของขบวนการแบ่งแยกดินแดน หรือขบวนการก่อการร้ายโดยตรง หรือเป็นปัญหาที่รวมความสลับซับซ้อนของหลายๆ ปัญหาและสาเหตุจนทำให้เกิดความไม่สงบขึ้น

แต่ประการสำคัญคือ ความไม่สงบหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นท่ามกลางประชาชนคนไทยด้วยกัน เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการแก้ไขปัญหาไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์

ผู้วิจัยจึงได้นำผลการศึกษาวิจัยที่ค้นพบข้างต้น มาเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญ ดังนี้

ประการที่หนึ่ง ในเชิงโครงสร้าง รัฐต้องทบทวนความบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ประการที่สอง รัฐบาลควรปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเป็นธรรม

ประการที่สาม รัฐต้องให้ความสำคัญในการสร้างกระบวนการยุติธรรมคู่ขนาน โดยฝ่ายพลเรือนควบคู่กับการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่โดยฝ่ายตำรวจ  ทหาร หรือฝ่ายความมั่นคง

ประการที่สี่ การเร่งสร้างความไว้วางใจระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ

ประการที่ห้า การดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแนวคิด หรือมุมมองเรื่องวิธียุติความขัดแย้ง

ประการที่หก การสร้างความยั่งยืนของการดำเนินการบนแนวคิดของศูนย์ยะลาสันติสุข

ประการที่เจ็ด การนำมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล

ทั้ง 7 ประการนี้สามารถหยิบไปพิจารณาเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าฯกฤษฎาจะต้องไปขยายผลในพื้นที่ 4–5 อำเภอของสงขลาด้วย.


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้