Thairath Logo
กีฬา

ขรก.ดีเด่นรายจังหวัด (3)

โดย ซี.12
17 เม.ย. 2562 05:01 น.
Share :

บันทึกถึงข้าราชการพลเรือนดีเด่นรายจังหวัด ที่มีการประกาศรายชื่อเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือนต่อจากวานนี้มีดังนี้

31.ปัตตานี ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน นายสมมาตร บารา โรงพยาบาลปัตตานี นายสุชาติ ศุภธราธาร โรงเรียนบ้านซ่องแมว นายอุดม ชูอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี นายประฑีป แก้วพิมพ์ 32.พระนครศรีอยุธยา ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศานติ์ โรงพยาบาลเสนา นายนิติ เหตานุรักษ์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นางปราณี นาคก้อน

33.พังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา นายธวัชชัย จิตวารินทร์ โรงเรียนบ้านปากถัก นางสุจิตรา เจียมจํานงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางนงนุช จตุราบัณฑิต 34.พัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นายเสรี จิตรเวช โรงพยาบาลควนขนุน นางละออง สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด นางกัลยา อินปาน

35.พิจิตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นายธีทัต พิมพา โรงพยาบาลบางมูลนาก นางสาวนิษณา สิงหาคำ ที่ทําการปกครองจังหวัด นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล 36.พิษณุโลก ตำรวจภูธรจังหวัด พลตำรวจตรีถาวร แสงฤทธิ์ ที่ว่าการอำเภอนครไทย นายนิสิต สวัสดิเทพ โรงเรียนวังทองพิทยาคม นายอมร อ่อนสี สำนักงานจังหวัด นางสาวจิราภรณ์ ปฐมวณิชกะ

37.เพชรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นายชลิต ระหว่างบ้าน สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง พันตำรวจเอกดาวรุ่ง นาวิก 38.เพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายชัยวัฒน์ ทองไหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 นายประทาน หาดยาว ที่ทําการปกครองอำเภอน้ำหนาว นายประดับ พิมพ์เสน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นายพสกร ทวีทรัพย์

39.แพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางสุขจิตตรา วนาภิรักษ์ สถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ พันตำรวจโทมานพ ใจอุ่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นางวีณา ศรีทา 40.พะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายไกรสุข เพชระบูรณิน โรงเรียนน้ำมิน นายสมพิศ กาติ๊บ ที่ทําการปกครองอำเภอเมืองพะเยา นางกัลยา วงษ์ภักดี

41.ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล สำนักงานจังหวัด นายจตุพงศ์ แก้วใส โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางสาวบุญมา ติ้วสกุล 42.มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม นายสุนทร ยนต์ตระกูล โรงพยาบาลแกดํา นางสุนีรัตน์ สิงห์คํา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบ้านบรบือ นายสมยศ พรเพ็ง

43.มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร นางสาวกันตินันท์ มหาสุวีระชัย โรงเรียนบ้านนาป่ง นางสาวดรุณี เชื้อดี โรงพยาบาลมุกดาหาร นางสาวกาญจนา วงศ์อินตา 44.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นายเสกสรร ศรีแสวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองปอน นายพรชัย อ่อนสด โรงพยาบาลปางมะผ้า นางวัชรีวรรณ แสงจันทร์

45.ยะลา ตำรวจภูธรจังหวัด พันตำรวจเอกสุทธิเวท บุญยรัตกลิน สำนักงานเกษตรจังหวัด นายกัสมัน ยะมาแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะต๊ะ นายสอารี แวนาแว ที่ทําการปกครองอำเภอเมืองยะลา นายฐสิฐญ์ บําเพ็ญ 46.ยโสธร ตำรวจภูธรจังหวัด พันตำรวจเอกมงคล ภูวประภาชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางอัญชลี ชคัตตรัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นายสามารถ ผ่องศรี

ขอใช้เวลาช่วงนี้นำเสนอข้าราชการดีเด่นรายจังหวัดจนจบ.

“ซี.12”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ขรก.ดีเด่นรายจังหวัด

ขรก.ดีเด่นรายจังหวัด (2)

อ่านเพิ่มเติม...
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประกาศรายชื่อวันข้าราชการข้าราชการดีเด่นสมมาตร บารามุมข้าราชการซี.12ราชการ