Thairath Logo
กีฬา

131 ปี รพ.ศิริราช มากกว่าการเป็นผู้ให้

Share :

“สงกรานต์...ปีใหม่ไทย ยังสดใสและเรืองรอง”

พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก ประธานมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่ กทม. บอกว่า “สงกรานต์” ครั้งคราใด ผู้คนที่อยู่ห่างไกลจากภูมิลำเนาหรือบ้านเกิดเมืองนอนก็เดินทางกลับไปฉลองสงกรานต์หรือไปท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆกันมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะกลับไปภูมิลำเนาที่ให้ชีวิตมา กลับไปเยี่ยมบิดา...มารดา

กลับไปทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว กลับไปสรงน้ำดำหัวผู้สูงอายุ...ไปขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนเองเคารพ นับถือ รวมถึงนำสิ่งที่ดีงามไปสู่บ้านเกิด...

จัด “ผ้าป่าสามัคคี” นำไปทอดถวายทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นำไปทอดสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ตนเองเคยเป็น “ศิษย์เก่า” ที่เคยปลูกฝังวิชาให้จนได้มีโอกาสทางสังคม มีอาชีพหน้าที่การงาน

การได้ร่วมทำบุญทำทานอย่างพร้อมเพรียงของคนในครอบครัว...

ในเทศกาลสำคัญนับว่าเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีของวงศ์ตระกูล... เป็นการมาร่วมสร้างความสุขให้กับญาติพี่น้องได้เป็นอย่างดี

“ปีใหม่ไทยในเทศกาลสงกรานต์นี้ขอให้ทุกท่านได้ไขว่คว้าเอาแต่ความดี...บุญกุศล ทำความดีให้กัตนเอง...ครอบครัว เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้าน...ชุมชน ขอจงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ละเลี่ยงอบายมุขที่เป็นหนทางแห่งความเสื่อม ความหายนะ ขอจงช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ลูกหลาน...อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดสิ่งที่ดีงามนี้กันต่อไป”

วันที่ 26 เมษายน 2561 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2562 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อโรงพยาบาลศิริราช...เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณ

ทั้งยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้มาร่วมรวมพลังบุญ “เทศน์มหาชาติ” ปัจจัยทั้งหมดจะนำไปสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลศิริราช

การนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายพระธรรมกถึกจำนวน 13 ไตร นับเป็นมหามงคลสูงสุดแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล...เจ้าภาพที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บอกว่า การเทศน์มหาชาติ เป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยมาแต่โบราณ แต่ก็ไม่ล้าสมัย

เป็นคติสอนใจคนในสังคมได้ทั้งวันนี้และวันหน้า...เรื่องราวของพระเวสสันดรผู้บำเพ็ญทานบารมีด้วยความโอบอ้อมอารี มีขันติ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่จนได้บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ ส่งเสริมให้เป็นผู้เสียสละ รู้จักให้อภัย...ส่งเสริมเพิ่มพูนสติปัญญา บังเกิดความสมานฉันท์คนในชาติ

เชื่อถือกันว่า...อานิสงส์แห่งการฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรม จะได้รับผลดีทั้งภพนี้ ภพหน้า (ติดตามความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/ )

รายละเอียดคร่าวๆพิธีการเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย.นี้ เวลา 07.30 น. จะมีพิธีแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนันทอุทยานสโมสร กองทัพเรือ มายังหอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช จากนั้นจะเป็นพิธีเปิด และเริ่มเคลื่อนขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทาน ทั้งสิ้น 13 กัณฑ์ มาตามถนนอิสรภาพ เลี้ยวขวาสี่แยกพรานนก ถนนวังหลัง ตรงไปท่าน้ำพรานนก เลี้ยวขวาเข้าประตู 8

สิ้นสุดที่หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาสามารถชื่นชมความงดงามของริ้วขบวน ร่วมอนุโมทนา ถวายปัจจัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง...ครอบครัวได้ตลอดเส้นทาง

ตลอดระยะเวลา 131 ปี โรงพยาบาลศิริราชได้พัฒนาการรักษาผู้ป่วย มีการนำนวัตกรรม...เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าทันสมัย มาใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงพยาบาลศิริราชได้รับการยอมรับ เชื่อถือ ไว้วางใจ...มี “ผู้ป่วย” มารับบริการจากทั่วทุกสารทิศปีละกว่า 3 ล้านคน

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บอกว่า โรงพยาบาลศิริราช ไม่เพียงแต่ให้บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร ศิริราชยังเป็นองค์กรที่ชี้นำสังคมด้านสุขภาพ มีการส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยประชาชนในวงกว้างผ่านภาคีเครือข่าย องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากการเทศน์มหาชาติยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และใน วันที่ 26 เมษายน เวลา 10.00 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้มีคุณูปการ...

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ ย้ำว่า กิจกรรมครั้งนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยผู้มีจิตเมตตาและแรงศรัทธาของประชาชนร่วมใจประกอบบุญสนับสนุนกำลังทรัพย์อันเป็นกุศล สมทบทุนช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ ให้พ้นทุกข์จากโรคภัย โดยสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ หรือบูชาธรรมได้หลายช่องทาง

#ด้วยตนเองที่ : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช หรือ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

#ผ่านธนาคาร : บัญชีออมทรัพย์ (กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 016-4-30779-2, บัญชีออมทรัพย์ (กองทุนสงเคราะห์พระกรรมฐาน) ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 638-2-13545-6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 901-7-00988-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 016-2-51252-9

#ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก กรณีผู้บริจาคเงินผ่าน QR Payment และระบุยินยอม ธนาคารจะเป็นผู้ส่งข้อมูลการบริจาคเงินให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ โดยไม่ต้องขอหลักฐานใบเสร็จรับเงิน...การบริจาคหรือทำบุญทุกช่องทางสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 0–2419–7646–8

อีกงานสุดท้ายที่น่าสนใจ...“วันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2562” งานนี้จะจัดในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 ภายในงานมีนิทรรศการ การเสวนา รวมถึงการยกย่องผู้มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ที่ได้รับการปลูกฝัง หล่อหลอม...

และยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ “คนศิริราช”

ประเด็นสำคัญมีว่า...งานวันวัฒนธรรมศิริราชจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระบรมราชชนก” อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันมีมาช้านานให้ดำเนินไปได้ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรชาวศิริราชนำวัฒนธรรมมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นผลดีหากบุคลากรร่วมกันปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อผู้มารับบริการให้ได้รับการบริการที่เป็นเลิศ

“131 ปี โรงพยาบาลศิริราช”...ผ่านวันเวลาที่มากกว่าการเป็นผู้ “ให้” สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ และในวันนี้...เราๆท่านๆได้เป็นผู้ให้กันบ้างหรือยัง.

อ่านเพิ่มเติม...
เทศกาลสงกรานต์131ปีศิริราชโรงพยาบาลศิริราชเทศน์มหาชาตินริศ กิจณรงค์ประสิทธิ์ วัฒนาภาสกู๊ปหน้า1ข่าวทั่วไป