Thairath Logo
กีฬา

เฟ้น 7,983 ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

Share :

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล เพิ่มเติม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่า

ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมจำนวน 7,983 โรงเรียน โดยในอนาคตโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในส่วนของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก็จะมีความพร้อมทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนจะกลายเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อคุณภาพของโรงเรียน เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลงบประมาณ 2562กระทรวงศึกษาธิการประถมศึกษามัธยมศึกษาลงนามสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์การศึกษา