วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มจร.ตั้งศูนย์ฝึก “สติ-สมาธิ”

มจร.ตั้งศูนย์ฝึก “สติ-สมาธิ”

  • Share:

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และ ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ได้มีพิธีวางฤกษ์เสาเอกอาคารสันติภาวนา ที่หมู่บ้านช่อสะอาดต้นแบบ หรือหมู่บ้านสันติภาพ จ.ศรีสะเกษ เพื่อจะเป็นอาคารหลักของสถาบันสันติภาวนาเพื่อสันติภาพ ตั้งเป้าให้สถาบันแห่งนี้เป็น Meditation Complex โดยใช้กระบวนการฝึกที่มีสติเป็นฐาน และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิอันเป็นสภาวะของความนิ่งสงบ การก่อสร้างอาคารสติภาวนาจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ตั้งเป้า ให้แล้วเสร็จทันพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2563 ซึ่งพื้นที่ภายในมีความยาว 38 เมตร กว้าง 24 เมตร สามารถรองรับนักปฏิบัติธรรมได้จำนวน 500 รูป/คน และจะมีการก่อสร้างอาคารโดยรอบ ประกอบด้วยอาคารที่พัก จำนวน 4 หลังด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้