วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อธิบดี พด. ติดตามงานการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

อธิบดี พด. ติดตามงานการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

  • Share:

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามงานการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน หลังที่ดินถูกชะล้างมากกว่า 5 ตันต่อปี เนื่องจากที่มีความลาดชันสูง เหตุเพราะเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ...

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้แนวทางแก้ปัญหาการสูญเสียดินที่เกิดจากการชะล้างหน้าดินพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน พื้นที่ลุ่มน้ำน่านครอบคลุม 11 จังหวัด เนื้อที่ 21.67 ล้านไร่ จากการวิเคราะห์พื้นที่ดินถูกชะล้างมากกว่า 5 ตัน/ไร่/ปี เกิดจากการใช้ที่ดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง โดยขาดมาตรการและขาดความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะจังหวัดน่านพบมากถึง 1.18 ล้านไร่ นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดที่ต้องแก้ไขโดยใช้มาตรการต่างๆ และความร่วมมือของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของดิน

สถานีพัฒนาที่ดินน่านได้ดำเนินการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินมาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันดำเนินการได้ 102,067 ไร่ ลดการชะล้างได้มากถึง 30-40% ของพื้นที่ดำเนินการ โดยใช้วิธีกลและระบบพืช รูปแบบการเขตกรรม การปรับพื้นที่รูปแบบโคกหนองนา การประเมินเปรียบเทียบปริมาณดินที่ถูกชะล้างก่อนและหลังการจัดการ จะใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาพื้นที่อื่นๆ การดูแลทรัพยากรดินและใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภูมิสังคมตลอดทั้งลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จะสามารถแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้