วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ส.ป.ก. รื้อ MOU ร่วม ยธ. ขึงแผนที่จัดผังใช้ที่ ส.ป.ก. ใหม่

ส.ป.ก. รื้อ MOU ร่วม ยธ. ขึงแผนที่จัดผังใช้ที่ ส.ป.ก. ใหม่

  • Share:

ส.ป.ก. จับมือ กรมโยธาฯ กรมพัฒนาที่ดิน แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เหตุการขยายตัวของเขตเมือง และพาณิชยกรรม ชุมชน ส่งผลให้สุ่มเสี่ยงต่อการนำที่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อหารือแนวทางอนุญาตการก่อสร้างบนพื้นที่อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.62 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก โดยที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ ส.ป.ก. 40 ล้านไร่ ได้มีการจัดสรรให้เข้าทำประโยชน์แล้วประมาณ 36 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 35.6 ล้านไร่ และเป็นที่ดินเพื่ออยู่อาศัย กิจการสาธารณูปโภค และกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องอีกประมาณ 4 แสนไร่ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากการขยายตัวของเขตเมืองและพาณิชยกรรม การขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ ส.ป.ก. ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้พื้นที่ ส.ป.ก. สุ่มเสี่ยงต่อการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตปฺฏิรูปที่ดินซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากทั้ง 3 หน่วยงาน โดยจะทำการศึกษาค้นคว้าแบบจำลอง (Model) ที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำมาขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการซ้อนทับของแผนที่ผังเมือง แผนที่ Agri-Map และแผนที่ ส.ป.ก. ทั้งนี้ ส.ป.ก. จะได้มีหนังสือขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ ส.ป.ก. ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ส.ป.ก. อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก. และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ส.ป.ก. จะได้ร่วมมือและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องเกษตรกรและการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อความมั่งคงด้านอาหารของประเทศสืบไป.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้