วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้บริหารอำนวยการสูง (ต่อ)

ผู้บริหารอำนวยการสูง (ต่อ)

โดย ซี.12
14 ก.พ. 2562 05:01 น.
  • Share:

นอกจากข้าราชการพลเรือนและข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเรื่องมาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ก็อยู่ในขอบข่ายที่ ป.ป.ช. จะมอบหมายหน้าที่ และอำนาจให้ ป.ป.ท.ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแทนก็ได้ โดยมีการกำหนดตำแหน่งของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังนี้

1.ตำแหน่งประเภทบริหารวิชาการที่เป็นอำนวยการระดับสูง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ และมีตำแหน่งทาง วิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์

2.ตำแหน่งประเภทบริหารทั่วไปที่เป็นอำนวยการระดับสูง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง

3.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนดให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่

1.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ 2.ศึกษาธิการจังหวัด 3.ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ 4.ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ 5.ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเชี่ยวชาญ 6.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ 7. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 8.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง

ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติและตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ได้แก่

1.รองผู้บังคับการ 2.ตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ 1

ตำแหน่งข้าราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ในตำแหน่งชั้นยศพันเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอก อัตราเงินเดือนนาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหาร ได้แก่

ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บังคับการโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือ เทียบเท่า

นอกจากที่กำหนดไว้แล้ว ตำแหน่งอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาของ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง ได้แก่

1.ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย หรือรองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงาน รองผู้อำนวยการกอง รองผู้อำนวยการฝ่าย ลงมา

2.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าตำแหน่งที่กำหนดไว้

กรณีใดที่ไม่อาจเทียบตำแหน่งข้าราชการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาเทียบตำแหน่งเป็นรายกรณี.

“ซี.12”

ผู้บริหารอำนวยการสูง

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้