วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ใช้ ส.ป.ก. 4-01 หาเสียง

ใช้ ส.ป.ก. 4-01 หาเสียง

โดย ซี.12
12 ก.พ. 2562 05:01 น.
  • Share:

จากการที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งหยิบยกเอาเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 มาหาเสียง โดยประกาศนโยบายว่าจะทำให้ ส.ป.ก. 4-01 เป็น ส.ป.ก.ทองคำด้วยการแก้ไขกฎหมายให้สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เอาไปใช้จำนองกู้เงินได้ ฯลฯ นั้น

เป็นการกระทำที่หวังประโยชน์จากคะแนนเสียงโดยทำลายหลักการดั้งเดิมของ ส.ป.ก.4-01 เสียสิ้น

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้คำจำกัดความของ ส.ป.ก. 4-01 ไว้ว่า “คือ เอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เริ่มขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มีหลักการสำคัญว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจน เขตปฏิรูปที่ดินหมายถึง ที่ดินที่เป็นชุมชนเต็มรูปแบบมาก่อน ที่ดินที่เป็นไร่สวนทำกินของราษฎรตั้งแต่บรรพบุรุษ และที่ดินป่าเสื่อมโทรม หมดสภาพป่าและไม่สามารถฟื้นสภาพป่าได้อีก ไม่รวมถึงป่าในเขตอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ หรือเขตต้นน้ำลำธาร หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 คือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย

เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายที่ดิน หากมีการซื้อขายในขณะที่เอกสารสิทธินี้ยังมีผลอยู่จะเป็นโมฆะ แต่สามารถโอน แบ่งแยก และตกทอดทางมรดกให้แก่บุคคลในครอบครัวได้แก่ สามีภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา และหลาน สามารถเช่าหรือเช่าซื้อเพื่อเกษตรกรรม (ไม่อนุญาตให้เช่าเพื่อจุดประสงค์อื่น) ไม่สามารถจดทะเบียนจำนองได้ เว้นแต่เป็นโครงการของรัฐบาลที่อนุญาตให้ใช้เอกสารสิทธิเป็นประกัน สิทธิในที่ดินยังคงเป็นของรัฐ ประชาชนสามารถคืนที่ดินให้รัฐหากไม่ต้องการ และรัฐสามารถเรียกคืนที่ดินได้หากตรวจสอบพบว่าประชาชนมิได้ใช้ทำการเกษตร”

ปัญหานี้เป็นเรื่องที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีที่สุด โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง* ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย และประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการกรรมการอื่นอีกไม่เกินเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรหกคนและผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน

โดยให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ

ในส่วนของ ผู้แทนเกษตรกร และ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่งมีการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร ผู้แทนเกษตรกร 2. นายเด่นณรงศ์ ธรรมมา ผู้แทนเกษตรกร 3. นายมีชัย ดีมะการ ผู้แทนเกษตรกร 4. นางวิลญา เหมือนเหลา ผู้แทนเกษตรกร 5. นายเผด็จ ดิฐษดี ผู้แทนเกษตรกร 6. นายสุวิทย์ ไทยเอียด ผู้แทนเกษตรกร 7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 9. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ถ้าพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายเรื่องนี้ได้เข้าบริหารประเทศก็หมายความว่า ส.ป.ก. 4-01 ถึงแก่กาลล่มสลายและอาจกลายเป็นที่ดินผืนงามในมือนายทุนไปจนได้.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้