วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดีเด่นประดับหน่วย

ดีเด่นประดับหน่วย

โดย สหบาท
11 ก.พ. 2562 05:01 น.
  • Share:

วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครบรอบปีที่ 78

พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง แม่ทัพของหน่วยจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ผู้มีผลงานปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นเกิดประโยชน์ต่อราชการ ประกอบด้วย พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.วิวัฒน์ จิตโสภากุล รอง ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.อนุชา ศรีสำโรง สว.กก.4 บก.ป. พ.ต.ท.วิศิษฎ์ ศรียาภัย สว.กก.5 บก.ป. พ.ต.ต.กันต์วี อดุลยาศักดิ์ สว.กก.1 บก.ป.รรท.สว.กก.สนับสนุน บก.ป. และ พ.ต.ต.อิสรพงศ์ ทิพย์อาภากุล สว.กก.3 บก.ปอท.

นอกจากนี้ ยังมอบใบประกาศเกียรติคุณ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น แก่ ด.ต.ภูวศิษฐ์ จิรรัฐเดชาพงศ์ ด.ต.สรวิศ สนธิเปล่งศรี ด.ต.ธวัฒชัย ราชคม ด.ต.วสุอนันต์ สาลีพันธ์ ด.ต.ธนกฤต นันทเผ่าพิมล ด.ต.ณัฐสรรค์ เลิศประเสริฐ ด.ต.พงศกร ชินบุตร ด.ต.วิทยกร มานะกิจ ด.ต.เดชชิชญ์ ศรีละโคตร จ.ส.ต.นพดล ยอดวงศ์ จ.ส.ต.เจษฎา คงใหม่ จ.ส.ต.พันธวัฒน์ กัณหวงศ์ จ.ส.ต.หญิง นฤมล บุตด้วง ส.ต.ท.กฤษณะ แสงบัวแก้ว

ป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ด.ต.สนทยา บัวถนอม ด.ต.วิชญ์พงศ์ ชัยชนะ พิทักษ์กุล ด.ต.จิระ พลสง ด.ต.วัชระ เมืองประชา ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง จ.ส.ต.ฐิติพงษ์ สาริปา สืบสวนดีเด่น ด.ต.สามารถ ลอสุวรรณ ด.ต.สมภพ ทองเชื้อ ด.ต.นิรุต วงศ์สมศักดิ์ ด.ต.นิรุธ อิ้มทับ ด.ต.สิรภพ ปัญญาแก้ว ด.ต.ณัฏฐ์เดช นามแก้ว ด.ต.อติกันต์ เปรมสุข ด.ต.ทรงศักดิ์ อนุจันทร์ ด.ต.กิตต์ธเนศ เอกศิริอภินันท์ และ ส.ต.อ.ภาณุพงศ์ วิมุติกุล

อำนวยการดีเด่น มี จ.ส.ต.หญิง ณิชกานต์ อุไรวงศ์ ด.ต.หญิง นงนุช ชูสังข์ ด.ต.หญิง สุภาพร ทิพย์อุทัย ด.ต.หญิง ธัญญภัสร์ นเรนทราช ด.ต.หญิง วิจิตร มะลิสอน ด.ต.หญิง สุดารัตน์ มาแปะ ด.ต.หญิง สรียาวรรธ พุฒพันธุ์ จ.ส.ต.สมชาย มาลา จ.ส.ต.หญิง จารุณี ทองตะกุก ส.ต.อ.สุรพล สุดแดนไพร ส.ต.อ.หญิง กฤตภัค วิชัยดิษฐ์ ส.ต.ท.หญิง วรรณภัสสรณ์ ม่วงเจริญ ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตคาต ส.ต.ท.หญิง นาฏอนงค์ วงศ์เจริญ ส.ต.ท.หญิง จิตรโวทาน และ ส.ต.ท.ประวิทย์ชัย ภาสงค์

สุดท้ายประเภท บริการประชาชนและมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ได้แก่ ด.ต.ชาตรี สุทธิพณิชพงศ์ ด.ต.เกียรติเฉลิม รักษ์งาม ด.ต.ชัยเวศ ทีบุญมา ด.ต.จุฑาวัชร พลชินทรัพย์ ด.ต.หญิง ธรธนก วัฒนะบุญมี ด.ต.นิวัฒน์ ทองสุข ด.ต.สิทธิพงษ์ พรมมิ ด.ต.หญิง ลดาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ส.ต.อ.หญิง นิตยา ทองธรรมชาติ

ยกย่องเชิดชูประดับไว้เป็นขวัญกำลังใจคนทำงาน.

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้