วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ไพบูลย์"ยื่นกกต.ตรวจสอบ "ไทยรักษาชาติ" เสนอชื่อแคนดิเดต ส่อเอื้อหาเสียง

"ไพบูลย์"ยื่นกกต.ตรวจสอบ "ไทยรักษาชาติ" เสนอชื่อแคนดิเดต ส่อเอื้อหาเสียง

  • Share:

มาจนได้ "ไพบูลย์ นิติตะวัน" หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ยื่นกกต. ตรวจสอบ ทษช.เสนอชื่อ"ทูลกระหม่อมหญิงฯ" ผิดระเบียบ-เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง หรือไม่

วันที่ 8 ก.พ. ภายหลังการยื่นบัญชี “นายกรัฐมนตรี” ของ"พรรคไทยรักษาชาติ" ต่อกกต. นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้ทำหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง..

"ขอให้ กกต.พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ที่กรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ เป็นการเข้าข่ายขัดต่อระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17 หรือไม่"

รายละเอียดในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า "ข้าพเจ้านายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้ทราบข่าวจากสื่อสาธารณะว่า พรรคไทยรักษาชาติ โดยกรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ และมีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชนนั้น

ข้าพเจ้าเห็นว่า แม้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 แต่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ดังนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ จึงทรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 5 บัญญัติไว้

ดังนั้น การที่พรรคไทยรักษาชาติได้ยื่นเสนอพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อมต้องมีการนำพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักษาชาติ อันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17. "ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง"

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของพรรคการเมือง เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน จึงขอเสนอความเห็นมายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ หากมีปัญหาขัดต่อระเบียบดังกล่าว ข้าพเจ้าขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้พรรคไทยรักษาชาติระงับการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ"

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้