วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกาศเปลี่ยนแปลง กก.บห.ไทยรักษาชาติ พ้นตำแหน่ง 6 คน

ประกาศเปลี่ยนแปลง กก.บห.ไทยรักษาชาติ พ้นตำแหน่ง 6 คน

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ พ้นจากตำแหน่ง 6 คน 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ และคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ จํานวน 7 คน นั้น

บัดนี้พรรคไทยรักษาชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กรณี นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์ ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ตามข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ พ.ศ.2561 ข้อ 31 วรรคหนึ่ง (2) และข้อ 30 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 

ดังนั้นจึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน 6 คนประกอบด้วย 1.นายวีรภัทร พาสุนันท์ รองหัวหน้าพรรค 2.นางธัญญ์รวี สุจิโรจน์ธนกุล เลขาธิการพรรค 3.นายพีรพงศ์ พาสุนันท์ รองเลขาธิการพรรค 4.นางสาวสุรภา ยุวนบุณย์ เหรัญญิกพรรค 5.นายศิรเมศร์ เสถียรุจิกานนท์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 6.นางสาวจิรัตธิติกาล คุ้มเสือ โฆษกพรรค

อ่านรายละเอียดที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้