วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ติวเข้มเสริมกลไกพัฒนาหอพัก

ติวเข้มเสริมกลไกพัฒนาหอพัก

  • Share:

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเปรียบเทียบ การออกคำสั่งทางปกครองและการดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ว่า

ดย.ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานหอพักโดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมให้แก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหอพัก

ทั้งนี้ มาตรา 95 และ 96 ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 กำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตจังหวัดอื่น เพื่อทำหน้าที่เปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายหอพัก ซึ่งปี 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก มีมติให้จัดทำคู่มือการเปรียบเทียบ การออกคำสั่งทางปกครองและการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. รวมทั้งจัดการอบรมให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ลดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้