Thairath Logo
กีฬา

อธิบดี พด. ปลื้มผลผลิตเกษตรกรตรัง เปลี่ยนปลูกไม้ผลอายุสั้น สร้างรายได้

Share :

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ จ.ตรัง พบเกษตรกรกลุ่มปรับเปลี่ยนจากยางพารามาเป็นไม้ผลอายุสั้น ทำให้รายได้ต่อวันมีปริมาณเพิ่มขึ้น มีรายได้มั่นคง รวมทั้งให้ความรู้การรักษาหน้าดิน และวางแผนจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ...


เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 ที่ จ.ตรัง น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่อำเภอรัษฎา เพื่อพบเกษตรกร นายพัฒนา ทองขาวเผือก บ้านคลองขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา ปรับเปลี่ยนการปลูกยางพารา จำนวน 8 ไร่ มาปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจู เนื่องจากยางพาราราคาตกต่ำประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ค่อนข้างลุ่ม ดินเป็นดินเหนียวปนกรวดซึ่งไม่เหมาะสมยางพาราและได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเป็นประจำ ผลจากการปรับเปลี่ยนพบว่า ฝรั่งอายุ 1 ปี เริ่มให้ผลผลิต มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 2,000 บาท/วัน ก่อนหน้านี้มีรายได้จากยางพารา 900 บาท/วัน กรมพัฒนาที่ดินได้ให้คำแนะนำการจัดการดินภายหลังน้ำลด โดยให้วางแผนจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ปัญหาระยะยาว

จากนั้นได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรนางจรินทร์ เคี่ยมพันธุ์ ม.4 ต.ควนเมา ซึ่งได้ตัดสินใจปรับพื้นที่ปลูกยางพารา 4 ไร่ มาปลูกมะละกอพันธุ์เร้ดเลดี้ เริ่มปลูกได้ 1 ปี มีรายได้เฉลี่ย 1,000 บาท/วัน นอกจากนี้ได้ไปเรียนรู้การแปรรูปทำข้าวเกรียบฝรั่งเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลจากการปรับเปลี่ยนทำให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และนักวิชาการทางดินได้ให้ความรู้กับเกษตรกร ในการรักษาหน้าดินและไม่ให้ขุดดินล่างขึ้นมาเนื่องจากดินชนิดนี้หากถูกอากาศจะแปรสภาพเป็นกรวดแข็ง เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช

การผลิตมะละกอและฝรั่งของบ้านหมู่ 4 ผลิตโดยมาตรฐาน GAP เพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การนำของ นายสมหมาย ธรรมกิจ หมอดินอาสาประจำอำเภอรัษฎา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ โดยใช้ธรรมนูญในการรวมกลุ่มผลิต ราคาขายผลผลิต และกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และมุ่งหวังให้อาชีพเกษตรกรรรมที่มั่นคงจะเป็นอาชีพที่ส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้.

อ่านเพิ่มเติม...
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเกษตรกร จ.ตรังไม้ผลอายุสั้นอนุรักษ์หน้าดินตรังข่าวทั่วไป