วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สช. ชู"ลานกีฬาพัฒน์ 1" เป็นโมเดล การใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อคนเมือง

สช. ชู"ลานกีฬาพัฒน์ 1" เป็นโมเดล การใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อคนเมือง

  • Share:

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ชู"ลานกีฬาพัฒน์ 1" และ "ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ" เป็นโมเดลการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อคนเมือง พร้อมกระตุ้นการปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบให้ตื่นตัว

นางภารณี สวัสดิรักษ์ รองประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561-2562 และนางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561-2562 ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของคนเมือง 2 แห่งคือ “ลานกีฬาพัฒน์1” การเคหะคลองจั่น และ “ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย” ถนนสามเสน พร้อมถอดบทเรียนชูเป็นโมเดลความสำเร็จการร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมือง กระตุ้นองค์การปกครองท้องถิ่นให้ตื่นตัวในเรื่องนี้ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเห็นตัวอย่างของการบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อสุขภาวะของคนเมืองอย่างเป็นรูปธรรม

นางภารณี กล่าวว่า เนื่องจากพัฒนาการของความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่สาธารณะที่ชุมชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกันลดลงไปมาก ทั้งที่มีความสำคัญต่อสุขภาวะ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมกันของสังคม แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่สาธารณะเพียง 6 ตร.ม.ต่อคน ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้อย่างน้อย 9 ตร.ม.ต่อคน ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องบูรณาการความร่วมมือในการวางแผน ออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะที่ดี (Wellness City) อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“พื้นที่สาธารณะทั้งสองแห่งทำดีอยู่แล้วก็ต้องทำดีต่อไป ถึงแม้ว่าทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน แต่ก็สามารถสร้างความเป็นสาธารณะให้คนในชุมชนได้มาร่วมใช้ชีวิตร่วมกัน กลายเป็นพื้นที่ให้คนได้มามีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ เราอยากให้เมืองมีพื้นที่สาธารณะที่ดีแบบนี้ ซึ่งทาง สช. ได้ทำเป็นแผนของเมืองแล้วก็ได้รับการยอมรับ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเอกชน สื่อมวลชน”

นางทิพย์รัตน์ กล่าวว่า พื้นที่สาธารณะเราจะสร้างกันได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในทุกระดับของเมือง ขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบ สิ่งที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้เรื่องนี้ได้สร้างขบวนการมีส่วนร่วมให้คนได้มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน พื้นที่สาธารณะไม่ใช่แค่พื้นที่เขียว พื้นที่ลานกีฬา แต่คือพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ ที่คนในชุมชน คนในเมืองได้ออกมาสร้างสรรค์ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม หรือทางเศรษฐกิจ ในการประชุมครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องบวก ไม่มีใครเห็นต่างๆ ทุกคนคิดเหมือนกันว่าเป็นเรื่องสำคัญ และต้องสานพลังกัน และมีฉันทามติกันอย่างราบรื่น ซึ่งสช. ได้ตระหนักในเรื่องว่านี้จะทำอย่างไรให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบกับชุมชนในพื้นที่ ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวก้องได้มาร่วมกันกันผลักดันในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น

นายประกอบ ตอสุวพรรณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ว่า จากเดิมประชาชนมีความรู้สึกว่าแบงก์ชาติเป็นองค์กรที่อยู่ไกลตัว ไม่สามารถจับต้องได้ นำมาสู่แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรเก่า ให้กลายเป็นพื้นที่ที่คนเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากการเข้ามาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของแบงก์ชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เปิดเมื่อเดือนมกราคม 2561 มุ่งเน้นสร้างความรอบรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ให้แก่ประชาชน มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1. ห้องสมุด 2. Co-working Space 3. พิพิธภัณฑ์ 4. ลานนิทรรศการ และ 5. หอจดหมายเหตุ โดยตลอดระยะเวลาเพียง 1 ปีที่ผ่านมา ได้มีประชาชนเข้ามาดำเนินกิจกรรมแล้วกว่า 80,000 คน นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ทางศูนย์ฯ ยังมีการจัดอีเวนต์ให้ผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมและรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ อาทิ “Book Talk Fes(Fiance/Economic/Social)” หรือการเล่าเรื่องโดยนักเขียน โดยจะเชิญนักเขียนแถวหน้าของไทยที่เขียนหนังสือทางด้านการเงิน สังคม และเศรษฐกิจ มาพูดคุยถ่ายทอดมุมมองการเขียนของตนทุกเย็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือน “Stories Sharing” หรือการเชิญกูรูในแต่ละด้านมานั่งพูดคุยกับกลุ่มคนผู้สนใจทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน “คุยกัน Money CBS” หรือการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน อาทิ การออม การเก็บเงินหลังเกษียณ เป็นต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบงก์ชาติ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นทุกเย็นวันอังคาร และ “Econ Fin Talk and Share” หรือการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านเศรษฐกิจและการเงิน

นายเอกมงคล ปัญญาไว ประธานคณะกรรมการลานกีฬาพัฒน์1 ถอดบทเรียนเรื่องนี้ว่า ที่นี่ได้ก่อตั้งมาประมาณ 7 ปี เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี และได้ใช้สอยประโยชน์จากพื้นที่ในชุมชน โดยการพัฒนาพื้นที่ที่เคยรกร้าง เริ่มจากการที่สถาบันอาศรมศิลป์ร่วมกับชาวชุมชนทำประชาพิจารณ์ความต้องการ ทำให้คนในชุมชนรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของพื้นที่ เกิดการเข้ามาใช้ประโยชน์ และเกิดการดูแลให้มีความสวยงามและสะอาดอยู่เสมอ

นอกเหนือจากการเป็นลานกีฬาให้ประชาชนได้เข้ามาเล่นกีฬาประเภทต่างๆ แล้ว ยังมีการออกแบบเพื่อให้ผู้ที่อยู่บนอาคารการเคหะคลองจั่นมีที่ที่จะออกมาจากห้องสี่เหลี่ยมมาทำกิจกรรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีการปลูกพืชที่หาได้ง่ายๆ ตามบ้าน อาทิ พืชผักสวนครัว สมุนไพร ตลอดจนการจัดให้มี “ชาน” ให้คนในแต่ละกลุ่มวัยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ ชานเด็ก ชานผู้สูงอายุ และชานสุขภาวะ อีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้