Thairath Logo
กีฬา

เลือกวันที่ไม่สุ่มเสี่ยง

Share :

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย นายวิษณุ เครืองาม เชื่อว่าต้องเลื่อนการเลือกตั้ง จากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แต่จะต้องดำเนินการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมแน่นอน แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจน เรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต. จะต้องรอจนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง จึงจะกำหนดวันเลือกตั้ง ส่วนเรื่อง 160 วัน ยังไม่ได้ข้อยุติ

บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ระบุว่า “ต้องดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน” หลังจากที่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ มีผลใช้บังคับคือตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา มีประเด็นที่ถกเถียงกันว่า คำว่าเลือกตั้ง “ให้แล้วเสร็จ” หมายความแค่ไหน แค่จัดการเลือกตั้งหรือรวมถึงการประกาศผล

อดีตกรรมการ กกต. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร เห็นว่า กำหนด 150 วัน น่าจะรวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้งด้วย จึงเสนอแนะว่าเพื่อไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ควรกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 10 มีนาคม เพื่อให้ประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม ครบ 150 วันพอดี

ประเด็นนี้ยังไม่มีข้อยุติ นายกรัฐมนตรีเสนอแนะให้ กกต.ขอความเห็น จากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แต่นายสมชัยเปิดเผยว่า กกต.ชุดก่อนเคยขอความเห็นจาก กรธ. ได้รับคำตอบจากประธาน กรธ. ว่ามีหน้าที่ออกกฎหมาย ไม่มี หน้าที่ในการตีความกฎหมาย ส่วนคณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนำให้ร้องศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย

แต่ไม่มั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นจริง เป็นแต่เพียงสมมติฐานของฝ่ายต่างๆที่กังวลว่าอาจมีปัญหา ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีวิษณุยืนยันว่า คสช.จะไม่ใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง 150 วัน เพราะจะเป็นการใช้คำสั่ง คสช.แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง

ขณะนี้เผือกร้อนจึงอยู่ในมือ กกต. ที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ หากตัดสินใจผิดพลาดมีการฟ้องร้องการเลือกตั้งเป็นโมฆะ กกต.อาจถูกฟ้องทั้งคดีอาญาและแพ่ง ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้จ่ายในการเลือกตั้งหลายพันล้านบาท หากการเลือกตั้งเป็นโมฆะ กกต.จึงควรเลือกทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด คือจัดการเลือกตั้งและประกาศผลภายในกำหนด 150 วัน

150 วัน นับแต่วันที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้เป็นเวลานานไม่ใช่นานธรรมดาแต่นานมาก เพราะเท่ากับ 5 เดือน หรือเกือบจะครึ่งปี เปรียบเทียบกับหลายประเทศที่สามารถดำเนินการเลือกตั้งและประกาศผลได้ หลังจากมีการยุบสภาเพียง 30 ถึง 45 วัน สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็ว เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...
วิษณุ เครืองามรัฐธรรมนูญกกต.เลือกตั้ง62บทบรรณาธิการ